วารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วารสารได้จัดทำทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2351-0943 (Print) ตั้งแต่ปี 2557
และได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2586-8969 (Online) ตั้งแต่ปี 2557

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsru/index

ขั้นตอนการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ

2017-12-04

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ template ได้ที่ Template File.

ขั้นตอนการส่งบทความและชําระค่าใช้จ่าย(ผู้เขียน)
1. ผู้เขียนส่งบทความเข้ามาในระบบ ThaiJo2 (วารสารครุพิบูล) (คู่มือการสมัครและส่งบทความในระบบ)
2. ผู้เขียนติดต่อผู้ช่วยบรรณาธิการ(ผู้ประสานงาน โทร 093-2817284)แจ้งหลังจากส่งบทความแล้ว
3. ผู้เขียนโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายอนุ เจริญวงศ์ระยับ (บรรณาธิการ)
สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เลขที่บัญชี 986-8-12797-1
4. ส่งหลักฐานการโอน พร้อมแบบเสนอขอตีพิมพ์บทความ มายัง Email : psrueduj@Gmail.com
(พร้อมทั้งโทรประสานผู้ช่วยบรรณาธิการ)

ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ 

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ template ได้ที่ Template File.

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอบทความและรายการตรวจสอบบทความ ได้ที่ แบบเสนอขอตีพิมพ์บทความ

 

Vol 4 No 2 (2017): วารสารครุพิบูล ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Published: 2017-12-04

View All Issues