Return to Article Details ພນົ ລະວດັ ພິທີກາໍ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ : ຂະບວນການສາ້ ງຄວາມໝາຍໃໝທື່ າງວດັ ທະນະທາໍ ຂອງ ຊຸມຊນົ ປາກນາໍ້ ໄຊຍະບລູ ີ, ເຂດໄຊຍະບລູ ີ, ເມອ ງທາື່ ອເຸ ທນ, ແຂວງ ນະຄອນພະນມົ . Download Download PDF