ผลกระทบของการมุ่งเน้นวัฒนธรรมการตลาดที่มีต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ โรงแรม ในประเทศไทย The Effects of Marketing Culture Orientation on the Competitiveness of Hotel Business In Thailand

Main Article Content

รังสิยา น้อยบัวทิพย์ ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการมุ่งเน้นวัฒนธรรมการตลาดที่มีต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศ ไทยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจำนวน 156 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งการมุ่งเน้นวัฒนธรรมการตลาดได้กำหนดให้เป็นตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันผลการวิจัย พบว่า 1) การมุ่งเน้นวัฒนธรรมการตลาดด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการแข่งขันโดยรวม ด้านประสิทธิภาพการบริการลูกค้า และด้านส่วนแบ่งการตลาด 2)การมุ่งเน้นวัฒนธรรมการ  ตลาดด้านความสามารถในการขาย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการแข่งขันโดยรวม ด้านผลิตภาพของบุคลากร และด้านประสิทธิภาพการบริการลูกค้า 3)การมุ่งเน้นวัฒนธรรมการตลาด ด้านการสื่อสารภายในมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการแข่งขันโดยรวม ด้านผลิตภาพของบุคลากร และด้านประสิทธิภาพการบริการลูกค้า และ 4)การมุ่งเน้นวัฒนธรรมการตลาด ด้านการมุ่งนวัตกรรมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพในการแข่งขัน ด้านผลิตภาพของบุคลากร คำสำคัญ : 


ABSTRACT
The objective of research has studied the effect of marketing culture orientation on the competitiveness of hotel business in Thailand, collecting data from 156 hotel executives in การมุ่งเน้นวัฒนธรรมการตลาด,ศักยภาพในการแข่งขัน, ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยThailand and a set of questionnaires was the research tool. Statistics used for data analysis were multiple correlation analysis, simple regression analysis, and multiple regression analysis. Marketing culture orientation was regarded as independent variable that has relationships and positive effects on competitiveness. The results revealed the following findings: 1) Marketing culture orientation in the aspect of interpersonal relationships had relationship and a positive effect on competitiveness overall of the efficiency of customer service and the market share. 2) Marketing culture orientation in the aspect of selling task capability had relationship and a positive effect on competitiveness overall of labor productivity and the efficiency of customer service. 3) Marketing culture orientation in the aspect of internal communication had relationship and a positive effect on competitiveness at overall of labor productivity and the efficiency of customer service. And 4) Marketing culture orientation in the aspect of innovativeness had relationship and a positive effect on the competitiveness potential and labor productivity. Keyword : Marketing culture orientation, Competitiveness, Hotel business in Thailand

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์