วารสารช่อพะยอม (Chophayom Journal) https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom <p>วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- พฤษภาคม ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม</p> en-US chophayom.husoc@gmail.com (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ) chophayom.husoc@gmail.com (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ) Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 OJS 3.1.0.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Cover https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/106993 <p>Cover</p> Editorial Board Editorial Board ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/106993 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Editorial Board https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107002 <p>Editorial Board</p> Editorial Board Editorial Board ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107002 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Editorial https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107012 <p>Editorial</p> Chomphunut Makemuengthong ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107012 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 CONTENTS https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107017 Editorial Board Editorial Board ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107017 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 The Effect of Concordancing-Based Teaching on Vocabulary Learning and Retention on Thai EFL Learners https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/106974 <p>Abstract</p> <p>This study investigated the effect of enriching vocabulary instruction and vocabulary retention with&nbsp;concordance based teaching ctivitiesversus the traditional vocabulary teaching techniques. Eighty EFL subjects&nbsp;from a university in the northeastern Thailand participated in the study formed two groups. The experimental&nbsp;group worked on concordance materials, whereas the traditional vocabulary exercises were given to the<br>control group. The results showed that the experimental group with the concordance based teaching had more&nbsp;positive effects on subjects’ vocabulary learning than the traditional vocabulary teaching technique.&nbsp;Moreover, the experimental group outperformed the control group in the vocabulary retention test.&nbsp;The results suggested that the subjects were able to work on concordance vocabulary teaching and datadriven<br>learning strategies could be promoted as a useful vocabulary teaching technique for Thai subjects.&nbsp;They also offered some support to the ideathat learning vocabulary through concordance lines could help to&nbsp;improve subjects’ vocabularyretention.&nbsp;KeyWords: Data Driven Learning, Vocabulary learning and teaching, Concordancing- based teaching</p> Nuchsara Choksuansup, Montri Tangpijaikul ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/106974 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Autonomous Learning through an Online English Learning Program by Low Proficiency EFL Students https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/106976 <p>Abstract</p> <p>The prime concern of this present study is to answer a question whether an online language program&nbsp;as one of autonomous learning activities can promote positive perceptions on autonomous language learning&nbsp;of low proficiency EFL (English as a Foreign Language) students. Along with the perception, this study tends to&nbsp;explore the difficulties in implementing an online language program to promote autonomy among these&nbsp;students. The quantitative inquiry was conducted through the collection of a 5-point Likert scale questionnaire.&nbsp;Participants were the intact group of low proficiency Thai EFL students enrolling in Foundation English I course&nbsp;at a public university in Bangkok, Thailand. The main findings show that the majority of the participants had&nbsp;positive perceptions on using an online language program. Moreover, the online language learning was found&nbsp;to be effective in allowing students to control their own learning pace, which is one of the attributes of<br>autonomous learning. However, a few students had difficulty adapting to autonomous learning through&nbsp;the online language program. Such difficulties were related to the factors including cultural interferences,&nbsp;self-discipline, and learning skills. The results of the study support the idea that, through an online language&nbsp;program, low proficiency EFL students can develop their learning autonomy if they have clear understandings&nbsp;of the sense of learning authority that has been shifted, and are equipped with the skills, knowledge, and&nbsp;strategies necessary for autonomous learning.</p> Jiraporn Dhanarattigannon, Savika Varaporn, Pong-ampai Kongcharoen ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/106976 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 The Conflicts between the Government Sector and People: A Case Study of the 1974 arson at Ban Nasai in Nasing Sub-district, Srivilai District, Bung Kan Province https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/106977 <p>Abstract</p> <p>This qualitative study was conducted to investigate: 1) the arson incident in 1974 at Ban Nasai, Tambon Na&nbsp;Singh, Amphoe Srivilai, Bung Kan province; 2) the key factors led to the conflict between the government and&nbsp;the local people; and 3) the consequences after the reinforcement of the anti-communism suppression&nbsp;measure at Ban Nasai within the Phu Singh Operation Area 222. The data was collected from the previous<br>research papers and the interview with the participants. Also, the literature review was used to construct the&nbsp;research framework and the descriptive analysis was performed to explain the arson incident. The outcome&nbsp;was found as follows.&nbsp;1. The 1974 arson incident at Ban Nasai indicated there was really the consequence after the&nbsp;careless operation. Those officers were unable to differentiate between normal people and the communist,&nbsp;so they mistakenly burned down the whole village and killed innocent people. This excessive action of the&nbsp;officers was claimed as the communism suppression measure.&nbsp;2. The key factors that led to the conflict between the government sector and people and over the&nbsp;arson incident at Ban Nasai and resulted as the political conflict were attitudes, behavior, and objectives. That&nbsp;is, the conflict started since these three factors did not go along each other. Hence, the conflict grew and&nbsp;reached its peak in which the existence of one side finally became an obstruction for the success of another&nbsp;side.&nbsp;3. The communism suppression measure reinforced at Ban Nasai entails several negative&nbsp;consequences including: 1) loss of life and property; 2) repeated fighting and spreading violence; and&nbsp;3) disharmony. Eventually, the people decided to leave the village join a group of the communist settled in&nbsp;the wood.&nbsp;Keywords: Conflicts, Government Sector and People.</p> Khatawoot Yawanopas, Vinai Poncharoen, Tatchawat Loasuwan ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/106977 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Investigating the Corruption Method in Procurement Process within the Sub-District Administrative Organizations in Maha Sarakham Province https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107021 <p>Abstract</p> <p>This study was conducted with three typical purposes to: 1) investigate the corruption method in&nbsp;the procurement process within the sub-district administrative organizations in Maha Sarakham province;&nbsp;2) understand the attitude of the business owners and the local organization leaders toward the corrupted&nbsp;procurement within the province; and 3) look for proper solutions to prevent the corrupted procurement.<br>Particularly in this study, most of the participants were the business owners and the rest was the local&nbsp;organization leaders and the methodology was mixed between qualitative and quantitative researching&nbsp;techniques. The research tools consisted of the questionnaire and structured interview form; meanwhile, the&nbsp;data was statistically analyzed to define percentage, mean score, standard deviation. Content analysis was also&nbsp;applied.&nbsp;The study outcome was found that 1) the mostly corrupted method was found in “Price dealing”&nbsp;and next was “Privileged path”; 2) the attitude of the business owners and the local leaders toward the&nbsp;corrupted procurement was surprisingly low in which the highest score was rated on “Bid rigging” or collusion&nbsp;and the mediate score was given to “Mutual benefit” on some business that the officers may misuse their&nbsp;authority to gain their personal advantage; 3) the suggestions were given that (1) the government needs to<br>legally force those product providers to show the price of their products on websites and the cost estimate&nbsp;should be settled by the Comptroller General’s Department; (2) the office supply regulation should be revised&nbsp;that the inventory purchase should not be performed only by a sole leader’s consideration but to be approved&nbsp;by the rightly assigned commission; and (3) the office supply regulation should not ask for the presence of the&nbsp;buyer’s list so that the name of the document dealer or bidders will be unknown to the public in order to<br>prevent bid rigging or collusion.&nbsp;Keyword: Corruption method, Procurement</p> Chanarong Buntha, Alongkorn Akkasang, Supasawad Chardchawarn ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107021 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Factors Affecting the Effectiveness in Educational Management of Schools under Office of the Basic Education Commission in the Roi-Kaen-Sarn-Sin Provincial Cluster https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107025 <p>Abstract</p> <p>The purposes of the research were to 1) assess the effectiveness in educational management of&nbsp;schools under office of the Basic Education Commission in the Roi-Kaen-Sarn-Sin Provincial Cluster, 2) to&nbsp;analyze the factors affecting the effectiveness in educational management, and 3) to design a policy model&nbsp;for improving the effectiveness in educational management of schools under office of the Basic Education<br>Commission in the Roi-Kaen-Sarn-Sin Provincial Cluster. The samples were seven hundred and eighty key&nbsp;informants consisting of school directors and teachers from two hundred and sixty schools under office of the&nbsp;Basic Education Commission in the Roi-Kaen-Sarn-Sin Provincial Cluster. Taro Yamane method was used to&nbsp;calculate the sample size and the samples were selected by stratified random sampling. The target population&nbsp;was thirty interviewees consisting of chairmen of the basic education commission, school directors and&nbsp;teachers. The instrument was a five point rating scale questionnaire with .93 reliability index and a structured&nbsp;interview form. The statistics used were the percentage, frequency, mean, and standard deviation. Multiple&nbsp;regression analysis and content analysis were used for the study.&nbsp;The research results showed that the average effectiveness in educational management of schools&nbsp;under Office of the Basic Education Commission in the Roi-Kaen-Sarn-Sin Provincial Cluster was at a very high&nbsp;level (86.48%). Regarding indicators for the effectiveness, the findings indicated that ten indicators for the&nbsp;effectiveness in educational management were in a very high level, and two indicators for the effectiveness&nbsp;were in a high level. The factors affecting the effectiveness in educational management were result-based&nbsp;management, transformational leadership and management of Key Performance Indicators. Measuring the&nbsp;progress of achieving key success factors. Or the achievement of the organization. By benchmarking performance&nbsp;against agreed standards or targets. Organizations can use the results of measuring and evaluating the progress&nbsp;of achieving organizational vision. To improve the performance of the organization.These variables&nbsp;could predict the variance of effectiveness in educational management was 29.50% (R<sup>2</sup>=0.295, F=16.805)&nbsp;3. The policy model for developing the educational management effectiveness of school was; (1) the policy&nbsp;approaches were the strategy of promoting competitiveness, promoting the participation of stakeholders, the&nbsp;learning process development, the promotion and support from partners. (2) The implement approach was&nbsp;the optimizing of school management, the optimizing learning, the community participation.&nbsp;Keywords: Effectiveness in Educational Management, Policy Model, Schools, Strategies&nbsp;</p> Natchalida Janthaphim, Sanya Kenaphoom, Yupaporn Yupas, Witthaya Chareonsiri ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107025 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Demand for the People’s Participation in the Administration of the Sub-district Administrative Organization in Payakapumpisai District, Mahasarakham Province https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107029 <p>Abstract</p> <p>This is an integrated study mixed with qualitative and quantitative research methods aiming to&nbsp;1) explore the demand for the people’s participation in the administration of the sub-district administrative&nbsp;organizations (SAO) in Payakapumpisai district, Maha Sarakham province; and 2) look for the useful suggestions&nbsp;from the local people regarding the demand of the people’s participation in the target area. In&nbsp; this study, the&nbsp;quantitative data was obtained from a group of 399 local people living in Payakapumpisai district that were&nbsp;chosen by proportional random sampling and the qualitative data was collected from 30 key informants&nbsp;consisting of the OTOP staff, Community Cooperative staff, the sub-district heads, the village headmen, and&nbsp;the inventive Buddhist monks that were selected by purposive sampling. Two types of research tools i.e. the&nbsp;questionnaire and the focused-group interview form were used for the data collection to find the related&nbsp;statistical value including percentage mean score, and standard deviation, together with content analysis.&nbsp;The outcome indicated that 1) the participants mutually had a high demand for their participation&nbsp;in all issues of the SAO’s administration that could be ranged by their rating scores in descending order as&nbsp;follows: problem analysis, decision-making, problem-solving, sharing benefits from the project, and assessment&nbsp;and evaluation on project’s achievement; 2) The participants suggested that the primary aim of the people’s&nbsp;participation was “Destination” and “Direction”; the decision should be made on choices for the developmental&nbsp;policy and planning; the policy issuance as well as project planning and operation should engage the local&nbsp;people’s decision; and the people should be one of the stakeholders that were allowed to investigate the&nbsp;administration and transparency of all missions under the SAOs.&nbsp;Keywords: People’s Participation, Administration</p> Nipon Kwansoo, Alongkorn Akkasang, Supasawad Chardchawarn ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107029 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Developing Problem-Based Activities on Inductive Learning in Social Studies for Mutthayom Suksa 1 Students https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107039 <p>Abstract</p> <p>This research study aimed 1) To study the result of arranging problem-based learning activities for&nbsp;inductive learning including comparing academic achievements of Grade 7 students who receive the&nbsp;problem-based learning activities for inductive learning both before and after the learning and 2) to study the&nbsp;attitude of Mutthayom Suksa 1 students towards problem-based learning activities for inductive learning.<br>Samples included 13 Mutthayom Suksa 1 students of Ban Faek Non Samran School, Amphoe Chiang Yuen,&nbsp;Mahasarakham Province, Mahasarakham Educational Service Area Zone 3, First Semester, Academic Year 2015,&nbsp;selected by specific selection. Tools employed in learning provision included 14 plans for arranging&nbsp;problem-based learning activities, for inductive learning which turned out to be of very good quality. Tools&nbsp;used for data collection included an academic achievement assessment form of the 4-choice answer type&nbsp;totaling of 30 items with the confidence value of 0.93; a critical thinking competency assessment form of the&nbsp;4-choice answer type totaling of 30 items with the confidence value of 0.91; and a form for assessing attitude&nbsp;towards problem-based learning activities for inductive learning of the 5-level rating scale type totaling of 20&nbsp;items with the confidence value of 0.81. Employed statistics were frequency, percentage, average, standard&nbsp;deviation and t-test (Dependent Samples). Research findings are as follows:&nbsp;1. The result of arranging problem-based learning activities for inductive learning of Social Studies&nbsp;in Mutthayom Suksa 1 finds that the students who receive problem-based learning activities for inductive&nbsp;learning of Social Studies have higher academic achievements and critical thinking ability after learning than&nbsp;before learning with the statistical significance level of .05.&nbsp;2. Mutthayom Suksa 1 students who receive problem-based learning activities for inductive learning&nbsp;of Social Studies have attitude towards problem-based learning activities for inductive learning of Social&nbsp;Studies in Grade 7 at the most level.&nbsp;Keywords: Learning activities, Problem-based Learning, Inductive Learning, Social Studies</p> Kedsarin Chenram, Montree Wongsaphan ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107039 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Strategies for Efficiency Improvement on Work Performance of the Basic Education Committee of Schools under the Provincial Administrative Organizations https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107042 <p>Abstract</p> <p>The purposes of this research were 1) to analyze the conditions, problems, needs and factors&nbsp;affecting efficiency improvement on work performance of the basic education committee of schools in the&nbsp;provincial administrative organizations in the northeast of Thailand, 2) to design and try out a model for&nbsp;improving performance efficiency of the basic education committee members and 3) to develop and create<br>strategies for efficiency improvement on work performance of the committee members of schools under the&nbsp;provincial administrative organizations. The research was divided into 3 phases :&nbsp;1) analysis of conditions, problems and needs, 2) design and tryout of a model and 3) establishment&nbsp;of strategies for performance improvement.&nbsp;The results of the research were as follows:&nbsp;The findings showed that the statistic score of the overall performance of the basic education&nbsp;committee members in schools under the provincial administrative organizations was at a moderate level.&nbsp;That of the overall need of the committee members for efficiency improvement on work performance was at&nbsp;a high level. Additionally, five major factors affecting the work performance were 1) characteristics of school&nbsp;administrators, 2) teachers’ behaviors 3) school success 4) characteristics of the basic education commission&nbsp;members and 5) relationship between the communities and schools.<br>2. The model for efficiency improvement on work performance of the committee members&nbsp;consisted of training, participation in educational management, study visit to the excellent model of the basic&nbsp;education commission and practice with actual situations. After the model was tried out, the results indicated&nbsp;that the basic education committee members improved their cognitive domain, affective domain and<br>psychomotor domain.&nbsp;3. The strategies for work performance improvement of the basic education commission included&nbsp;1) analysis of conditions, problems and needs for performance improvement of the basic education&nbsp;commission, 2) design of a training course and training materials, 3) training provision, 4) participation of the&nbsp;basic education committee in educational management, 5) study visit to the excellent schools of educational&nbsp;administration and management, 6) evaluation of work performance of the basic education commission,&nbsp;organizing a seminar of experts in assessing work performance of the basic education committee, and&nbsp;8) proposing comprehensive strategies for performance improvement to the basic education commission.&nbsp;Keywords: Strategies, Efficiency Improvement, Work Performance, Basic Education Committee</p> Upakorn Desamer, Suwakit Sripathar, Anek Silapanimal ##submission.copyrightStatement## https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107042 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 A comparative Study of phonology and lexical words of Phuan in Nong Khai and Udon Thani, Thailand https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107047 <p>Abstract</p> <p>This article aimed to compare phonology and lexical words of Phuan living in Nong Khai and Udon&nbsp;Thani Province. The data were collected from informants through standard wordlists. Thus, analyzed the data&nbsp;to find consonant and vowel phonemes by finding minimal pairs using William J. Gedney’s determining Tone&nbsp;box. Both consonant phonemes and syllable’s structures were analyzed. As to lexical items analysis, it was&nbsp;classified into identical words and non-identical words considered through Linguistics’ variable rules.&nbsp;The study showed that Phuan in Nong Khai Province and Udon Thani Province has 20 initial&nbsp;consonants, 9 final consonants, 18 single vowels, 3 diphthong vowels, 6 tonal phonemes, and has three-way&nbsp;splitting of vowel tones. There are slight differences in phonetic tones, whereas there are 5 different syllable<br>structures.&nbsp;A comparative study of lexical words of Phuan language in Nong Khai and Udon Thani found that&nbsp;both identical and non-identical words are used.&nbsp;Keywords: phonology, lexical words, Phuan Language</p> Penprapa Singsawat ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107047 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 For Discovery: Significant Factors for the Promotion of Tourist Attractions based on Individual Behaviour through Data-mining Techniques https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107049 <p>Abstract</p> <p>As the expression goes, “Thailand is the definition of Exotic Leisure”. This paper aimed to discover&nbsp;the significant factors necessary for tourist attractions to promote and encourage tourists to visit based on<br>individual behaviour by using data-mining techniques. Three main processes were employed to identify the<br>critical factors, composed of developing tools, collecting data, and analysing data. Sampling was collected<br>from 617 tourists who had travelled to two separate areas, including those who had been to Wat Nong Waeng,<br>a temple in Khon Kaen, and Wat Phrathat Nadun, a temple in Maha Sarakham. The methods used to discover<br>the factors were decision tree and association rule. Based on the results and accuracy, 14 significant factors<br>were identified, including 7 factors concerning tourist attractions, 4 factors concerning government policies<br>and 3 factors concerning individual behaviour. Moreover, the model exhibited 76.99 % accuracy that the<br>constructed model could reasonably reveal the relationship between tourist attractions and travellers’<br>individual behaviour for the promotion of travel recommendations.&nbsp;Keywords: Promotion of tourist attractions, Optimisation, Data-mining techniques</p> Wongpanya Nuankaew, Pratya Nuankaew, Kanakarn Phanniphong, Sittichai Bussaman ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107049 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 THE RESULTS OF DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON CONNECTIVISM THEORY FOR PROMOTING INFORMATION LITERACY OF MATTAYOM SUKSA 1 STUDENTS https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107051 <p>Abstract</p> <p>The purpose of this research was to study the results of development of an instructional model&nbsp;based on Connectivism theory of MattayomSuksa 1 students. The sample group in this study was the&nbsp;MattayomSuksa 1 students who took the information and communication course in the first semester of the&nbsp;academic year 2017 at PueaiNoiSuksa School. The research instruments used in the study were the plan of<br>the instructional model based on Connectivism theory for promoting information literacy of MattayomSuksa&nbsp;1 students and the information literacy test. The results of the research was that the students who studied by&nbsp;using the instructional model based on Connectivism theory had a progress in information literacy at 68% (E.I.= 0.68). The average score after learning by using the instructional model based on Connectivism theory was&nbsp;higher than the before learning’s score at the statistically significant level of .05.&nbsp;Keywords: Development of an instructional model; Connectivism theory; Information literacy</p> Patnaree Pongprayoon, Nirut Thungnark, Chomphunut Makemuengthong ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107051 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Local Government Organizations in Kalasin Province with Improving Saving Behaviors of the Middle-Aged People in Preparation for AgingSociety https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107055 <p>Abstract</p> <p>The major aims of the research was to analyze the current conditions of saving behaviors of&nbsp;middle-age people in local communities in Kalasin province and to develop strategies for improving saving&nbsp;behavior of the middle-aged people in Kalasin province. The research was divided into two phases. Phase&nbsp;1 focused on analyzing the current conditions of saving behavior of the middle-aged-people in communities&nbsp;in Kalasin province. The data of saving behavior was collected from the middle-aged people in Kalasin province&nbsp;by questionnaires and from document study. Phase 2 focused on designing and developing strategies for&nbsp;improving saving behavior of the middle-age people in Kalasin through workshop of experts, delegates from&nbsp;public sectors and communities, and Saving learning activities were organized by the officers of office of<br>Kalasin Agricultural Cooperatives for three hundred and ninety 35-60 year old participants. They were selected&nbsp;by the simple random sampling technique from15,071 target population. The instrument was a questionnaire.&nbsp;The statistics used was the percentage.&nbsp;Results of the research were as follows:&nbsp;1. The study showed that 86.15% of the respondents did not plan for saving. 84.10% of the&nbsp;respondents did not make income and expense account, and 81.03% of them did not plan before spending&nbsp;money. 84.87% of the middle-aged people deposited 1000 bath in the bank. 90.51% of the respondents&nbsp;deposited money in the bank monthly . 35.64 of them have deposited money in the bank for 7-9 years. 23.08<br>of them deposited money for paying debts. 95.64% of the respondents deposited money in the agricultural&nbsp;cooperative bank. 69.72% of the respondents withdrew money for paying their debts.&nbsp;2. The research findings indicated that the strategies for improving saving behavior of the middle-aged&nbsp;people consisted of knowledge development of saving behavior, practical application of the Principles of&nbsp;economy sufficiency, career training. family accounting training and establishing network of saving fund and&nbsp;social welfare in communities.&nbsp;3. The findings revealed that the middle-ages people have applied the strategies for their daily life&nbsp;such as growing vegetables for family members, garbage management, producing organic fertilizer, making a&nbsp;household product: washing liquid. The middle-age people have changed their consumption behavior by&nbsp;growing vegetables for their family members and they reduced some expenses. Lastly, the study indicated&nbsp;that the middle-age people realized the importance of saving.&nbsp;Keyword : local of Kalasin Province, Empowering Savings, Middle Age, Preparedness, Aging Social</p> Naphat Soichit, Nitiya Khophai ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107055 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 The Role of the Community Leaders in Tambon Sakoo, Amphoe Suwannaphum, Roi-Et Province during 2013 – 2015 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107129 <p>Abstract</p> <p>This qualitative study aimed to 1) the roles of the sub-district headman and the village headman&nbsp;(Ban Nongwa) in developing Tambon Sakoo in Amphoe Suwannaphum, Roi-Et province following the Act of&nbsp;Sub-District Council and Sub-District Administrative Organization B.E.2537 (including the 3rd revision of the act&nbsp;of B.E.2542) during a period of 2013 - 2015; 2) the cooperation between these community leaders and the&nbsp;Sakoo Sub-district Administrative Organization during the same period; and 3) inspect the problems and&nbsp;obstructions in the cooperation between the community leaders and the organization. The data was&nbsp;collected from the related documents and the interview. The previous research papers were analyzed to&nbsp;construct the concept and framework to describe the roles of the community leaders.&nbsp;The findings affirmed that 1) the sub-district headman and the village headman (Ban Nongwa) takes&nbsp;their roles as the state agent to cooperate with the sub-district administrative organization to strengthen the&nbsp;community mechanism, design the community development plan, promote the community mechanism&nbsp;amongst the members and encourage them to learn from the local wisdom elites, encourage the members&nbsp;to join the career promotion group, terminate the conflicts over the community natural resource and&nbsp;environment management; using the sufficiency economy projects to promote the community’s identity,&nbsp;apply their ideas to develop the village with different activities e.g. finding the markets for the career promotion&nbsp;group, promoting the local wisdom, constructing the community network, offering the educational trip,&nbsp;empowering the village with the community learning center, and supporting the local traditions; 2) they also&nbsp;cooperate with the sub-district administrative organization and providing the information about the&nbsp;community development projects e.g. developing the infrastructure, doing the public hearing for the projects&nbsp;such as the local welfare, career promotion, and budget initiatives for the river development; and 3) the<br>subs-district administrative organization does not allow these community leaders to join the making of the&nbsp;community development plan and budget distribution.&nbsp;Keywords: Role of Community Development, Cooperation, Problem and Obstruction</p> Kittisak Srisan, Nattakant Akarapongpisak, Vinai Vinai ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107129 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 The Core Competency of Personnel under the Ministry of Public Health: A Case Study of the Public Health Technical Officer in the Health Service Network 8 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107136 <p>Abstract</p> <p>This study purposively explored the public health officer’s perception toward their core competencies&nbsp;at the Health Service Network 8 under the Ministry Public Health. The participants consisted of 334 public&nbsp;health officers who were different in gender, age, educational background, position, and work experience. The&nbsp;participants were selected by accidental sampling and the size estimation was based on the Krejcie &amp; Morgan’s&nbsp;Table. The data was collected from the rating-scale checklist and open-ended questionnaire and the data was&nbsp;analyzed by several statistical values: the percentage, mean, standard deviation, and frequency, that were&nbsp;finally discussed descriptively. The results were found as follows:&nbsp;1. The total score of the public health officer’s core competencies and the 5 high rated items of&nbsp;the core competencies were integrity, teamwork, service mind, expertise, and achievement motivation,respectively.&nbsp;2. From a comparative study, the participants with different gender had similar perception toward&nbsp;their core competency; meanwhile, those with different age, educational background, position, and work&nbsp;experience differently perceived the core competency and the result was statistically significant (.05).&nbsp;3. Regarding the core competency, the participants suggested that: in term of Achievement&nbsp;Motivation: training programs should be provided for personal performance improvement; Service Mind:&nbsp;training program on impressive service skills should be offered; Expertise: the public health officers should<br>constantly keep up with the advanced information and communication technology; Integrity: the public health&nbsp;officers should treat the service users with sincerity, equality, accuracy, and transparency; and Teamwork: more&nbsp;activities should be provided to strengthen the unity amongst the public health officers.&nbsp;Keywords: Core Competencies, Ministry of Public Health, Public Health Officers</p> Maneerat Raksapol, Prayote Songklin, Subunn Ieamvijarn ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107136 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Political participation of civil society affecting democratization https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107138 <p>Abstract</p> <p>The objectives of this dissertation are as follows: (1) to study the level of civil society and&nbsp;participation in politics and democratization in Thailand (2) to analyze the relationship between the civil&nbsp;society, participation of political and democratization in Thailand; and (3) to analyze the development of&nbsp;civil society having political participation as base and the democratization vis a vis to offer some guidelines for<br>democratization in Thai context. The samples used in the research include members of community executive&nbsp;councils, experts, community councils and community leaders strategically selected totaling 392 and indepths&nbsp;interviews of 25 important informants. Statistics used in this research are basic ones and tested their&nbsp;consistency of their causal relationship using SPSS program.&nbsp;It was found from the study that both participation and democratization are at a “much” level. When&nbsp;considered individually in accordance with their mean (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">), they can be ranked from the higher to the lowest&nbsp;thusly: civil society ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 4.19), followed by political participation ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 4.10) and democratization ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 3.30),&nbsp; respectively. As to the relationships between and among variables, it was found that every variable is related&nbsp;in the same direction from the lowest to the higher levels whose r being between. 000 - 1.000 with of internal&nbsp;components are one directionally related at a “much” level , especially autonomy and self-governing variable&nbsp;and participation in public poll variable whose r equates 1.000 having their relation at the highest level with&nbsp;a statistical significance at .01 ; the non – allocation of interest their variable and legal legitimacy variable&nbsp;having relational a minimal level whose r = .007 ; while the non – allocation of interest variable and the&nbsp;legitimacy variable are minimally related whose r = .011 ; the participation public poll and the legal&nbsp;legitimacy are minimally related whose r = .011 ; while the non – allocation of interest variable are not<br>related whose r = .000 The recommendations which the author would offer are that promotion of the strength&nbsp;of the civil society comparable to that of the government agencies is a must . Reduce the state power and&nbsp;increase the citizen power by way of allowing the civil society participate in every level of public affairs,&nbsp;including political liberty, political rights, equality as well as legal legitimacy.&nbsp;Keyword: Political Participation, Civic Society, Democratization</p> Kreangkrai Boonprachong, Thammanit Waraporn ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107138 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Organizational Effectiveness Factors Affecting the Curriculum Management of the Community Colleges in the Northeastern Region https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107142 <p>Abstract</p> <p>The purpose of this study were to 1) assess the levels of practices of organizational effectiveness&nbsp;related factors affecting the curriculum management of the community colleges in the Northeastern region;&nbsp;2) to compare the impacts of the stated factors on the management of the three tracks of curriculum offered&nbsp;by the community colleges in the Northeast; and 3) propose recommendations for further improvement of&nbsp;the curriculum management under study. The data were collected by a self-rating questionnaire covering 15&nbsp;variables representing three selected factors, i.e., organizational characteristics, environmental characteristics,&nbsp;and employee and practices characteristics respectively. The samples selected were those 360 respondents&nbsp;representing administrators, lecturers and employees, distinguished members of the councils of respective&nbsp;community colleges, and students enrolled in the academic year of 1/2015. There were 350 respondents&nbsp;returned the questionnaires, with the returning rate of 97.22 per cent. An open-ended questionnaire was also&nbsp;used to solicit the suggestions for improvement of the curriculum management from the selected nine focus&nbsp;group members. The statistical analyses employed included content analysis, frequencies, means, standard&nbsp;deviation, and stepwise multiple regression.&nbsp;The results revealed that the community colleges carried out activities related to all 15 variables&nbsp;under the 3 factors under study at a high level. Only 9 out of 15 variables, however, significantly exerted&nbsp;impacts on the overall management of curriculum, with 7 variables at .01 level and 2 variables at .05 level.&nbsp;Among these 9 effective variables, 3 variables represented organizational characteristics, 2 variables&nbsp;represented environmental characteristics, and 4 variables represented employee and practices characteristics&nbsp;respectively. There were 5 variables significantly impacted the management of curriculum for local&nbsp;development; while only 4 variables did so on the management of curriculum for employment and for&nbsp;certificate degree. The suggestions for further improvement of the curriculum management as collected from&nbsp;the focus group members included giving priority for more resource allocation to those activities reflecting&nbsp;effective factors, with proper monitoring and evaluating mechanism, in line with the continuous process of&nbsp;curriculum development.</p> Chanphan Seechompoo, Prapatpong Senarit, Olan Kanjanaguart ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107142 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Developing a bilingual folktale student book for improving Chinese competency of 6th grade primary school students at Rajabhat Maha Sarakham University Demonstration School. https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107148 <p>Abstract</p> <p>The current study was conducted to 1) develop Chinese learning plan for sixth grade primary school students at the Demonstration School of Rajabhat Maha Sarakham University using bilingual folktale student book for fostering morality of Pha Yuen Kantarawichai (Ancient Buddha Image of Kantarawichai district) having efficiency standard at the level of 80/80, 2) indicate effectiveness index of the Chinese learning plan for sixth grade primary school students at the Demonstration School of Rajabhat Maha Sarakham University using Abstract The current study was conducted to 1) develop Chinese learning plan for sixth grade primary school students at the Demonstration School of Rajabhat Maha Sarakham University using bilingual folktale student book for fostering morality of Pha Yuen Kantarawichai (Ancient Buddha Image of Kantarawichai district) having efficiency standard at the level of 80/80, 2) indicate effectiveness index of the Chinese learning plan for sixth grade primary school students at the Demonstration School of Rajabhat Maha Sarakham University using &nbsp;bilingual folktale student book for implanting morality of Pha Yuen, 3) investigate effectiveness of the Chinese learning plan using bilingual folktale student book for fostering morality of Pha Yuen Kantarawichai to the sixth grade primary school students at The Demonstration School of Rajabhat Maha Sarakham University, and&nbsp;4) investigate students’ satisfaction on the developed learning model. The participants were 28 sixth grade primary school students at the Demonstration School of Rajabhat Maha Sarakham University, semester 2, 2016 academic year selected by a cluster sampling method. The results of the study could be concluded as follow. 1. The Chinese learning plan for sixth grade primary school students at the Demonstration School of Rajabhat Maha Sarakham University using bilingual folktale student book for fostering morality of Pha Yuen Kantarawichai (Ancient Buddha Image of Kantarawichai district) was proved to have efficiency standard level at 85.98/87.13 which was above the criterion at 80/80. 2. The effectiveness index of the Chinese learning plan for sixth grade primary school students at the Demonstration School of Rajabhat Maha Sarakham University using bilingual folktale student book for fostering morality of Pha Yuen Kantarawichai was at 0.75. It could be interpreted that 75% of participants could developed their performance. 3. It was proved that efficiency index of the Chinese learning plan for sixth grade primary school students at the Demonstration School of Rajabhat Maha Sarakham University using bilingual folktale student book for fostering morality of Pha Yuen Kantarawichai positively affected the knowledge on morality of students with the significant difference at the level of 0.05. 4. The satisfaction of the students learning with the Chinese learning plan for sixth grade primary school students using bilingual folktale student book for fostering morality of Pha Yuen Kantarawichai was found at a high level.</p> Thussaneewan Srimanta ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107148 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 A Corpus Based Study of Compound Nouns of Society Word Family in Sociology Academic Articles https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107152 <p>Abstract</p> <p>The current study was conducted with the purpose to identify 1) the member of the society word&nbsp;family that is most frequently used to form compound nouns in the sociology academic articles and 2) the&nbsp;frequent compound nouns containing members of the society word family. The method of corpus-based study&nbsp;was employed to collect and analyze the result of the study. A corpora of sociology articles consisting of<br>350,328 tokens was compiled from 48 articles in a major sociology publication. The results of the study showed&nbsp;that the word “Social” was the most used member of the word family to create compound nouns in the&nbsp;corpora while a list of compound nouns with the word “Social” was presented. The study suggests compound&nbsp;nouns with the keyword in context in the sociology area and provides academic and pedagogical implication&nbsp;in vocabulary study.&nbsp;Keywords: Keyword in context, Sociology, Corpus linguistics, Vocabulary study</p> Suwitchan Un-udom ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107152 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 A STUDY ON THE ACQUISITION OF CHINESE “LE” CONSTRUCTION BY THAI UNIVERSITY STUDENTS IN THE UPPER NORTHERN THAILAND BASED ON INTER-LANGUAGE CORPUS https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107156 <p>Abstract</p> <p>Based on the about 600,000 characters ofinter-language corpus of different grade’s Thai university&nbsp;students who learn Chinese at five universities in the upper northern Thailand, we investigate and explore the&nbsp;acquisition of “le” constructions of Thai university students who are learning Chinese in the upper northern&nbsp;Thailand. The results show that the frequency of use of each construction of “le”constructions is as follows: v+ le<sub>1</sub>&nbsp;+o&gt;v+ o+ le<sub>2</sub>&gt;v+ le<sub>1</sub>/ le<sub>2</sub>&gt;adj.+ le<sub>2</sub>&gt;num./quantifier+ le<sub>2</sub>&gt;v+ le<sub>1</sub>+ o+ le<sub>2</sub>; the error rate of each construction from&nbsp;high to low is “v+le<sub>1</sub>+o+le<sub>2</sub>&gt;v+ o+le<sub>2</sub>&gt;v+le<sub>1</sub> +o&gt;num./quantifier+le<sub>2</sub>&gt;v+le<sub>1</sub>/le<sub>2</sub>&gt;adj.+le<sub>2</sub>”, the substitution errors is&nbsp;main type; the constructions that are earlyacquired are “v+le<sub>1</sub>/le<sub>2</sub>, adj.+le<sub>2</sub>, num./quantifier+le<sub>2</sub>”,the construction&nbsp;that is acquired in the middle period is “v+le<sub>1</sub>+o+le<sub>2</sub>”and the constructions are Late acquired or not acquired are&nbsp;“v+le<sub>1</sub> +o, v+ o+le<sub>2</sub>”.Finally, we suggest teach the first construction“v+le<sub>1</sub>/le<sub>2</sub>, num./quantifier+le<sub>2</sub>,adj.+le<sub>2</sub>”,and&nbsp;then teaching construction “v+ o+ le<sub>2</sub>”, followed by teaching construction “v+ le<sub>1</sub> +o”, the last teaching<br>construction“v+le<sub>1</sub>+o+le<sub>2</sub>”.&nbsp;Key words: Thai University Students, “Le” Constructions, Types of Errors, Acquisition Orders, Teaching&nbsp;Sequence</p> Lin Caijun, Nisareen Wangtakwadeen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107156 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 玛哈沙拉坎皇家大学人文社会科学学院汉语系大三学生对在中华人民共和国 教学安排的态度研究 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107162 <p>摘要</p> <p>本论文的目的是为了研究和比较玛哈沙拉坎皇家大学人文社会科学学院汉语系大三学生的态度,共5 个方面:课程方面、教师方面、教学活动安排方面、评估方面和教学支持方面。以性别、成&nbsp;绩和学生去中华人民共和国留学的高校来区分。研究对象是针对性地选择2559 学年汉语系大三学<br>生,共79 名。研究工具是5 级量表式的问卷。分析数据所运用的统计学方法有,百分比、平均值、标准方差和测试假设的T 检验和F 检验。<br>研究结论是:1.人文社会科学学院汉语系大三学生对在中华人民共和国教学安排的态度,整体上&nbsp;处于高的层级。当区分细节方面的时候,发现每方面都处于高的层级,从平均值的高低来看,依&nbsp;次是课程方面、教师方面、教学支持方面、教学活动安排方面和评估方面。2.人文社会科学学院汉<br>语系大三学生,由于性别不同,对在中华人民共和国教学安排的态度在整体上和这两个方面上,教师方面和评估方面,在.05 水平上有着显著的差异;学生成绩不同,但是对教学安排的态度在整&nbsp;体上和每个方面都没有差异;所留学的高校红河学院和西南林业大学留学有所不同,对教学安排&nbsp;的态度在整体上和这四个方面上,课程方面、教师方面、教学活动安排和评估方面,在.05 水平上&nbsp;有着显著的差异。关键词:态度;泰国汉语系学生;教学安排;中华人民共和国</p> Nichapha Yasuttamathada ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107162 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 ພນົ ລະວດັ ພິທີກາໍ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ : ຂະບວນການສາ້ ງຄວາມໝາຍໃໝທື່ າງວດັ ທະນະທາໍ ຂອງ ຊຸມຊນົ ປາກນາໍ້ ໄຊຍະບລູ ີ, ເຂດໄຊຍະບລູ ີ, ເມອ ງທາື່ ອເຸ ທນ, ແຂວງ ນະຄອນພະນມົ . https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107286 <p>Abstract</p> <p>This article aims to study building process of new cultural meaning through ritual and&nbsp;belief dynamics in Chi Buri Tributary Communities, Chai Buri subdistric, Tha Uthen, Nakhon Phanom.&nbsp;The study shows that Ritual and belief dynamics, people’s moves, and evolutions and<br>community’s modifications are related to the local’s and the nation’s significance incidents, central&nbsp;government and local policies that affected community. Facing changes, people living in&nbsp;community have to adapt, withstand, negotiate, and compete the meaning and the existence by<br>reproducing new cultural meaning through various cultural operations under terms of reluctance&nbsp;and changing of power relations. Using ritual area to scramble resources from community and&nbsp;negotiating with government policies that interfere community in developing community to be&nbsp;tourist attraction make people lack resources in public area.&nbsp;Keywords: Ritual and belief dynamics, Process of New Cultural Meaning</p> Sasithorn Onlao ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107286 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 The paradigm of Corporate Communication research in the decade (2007 - 2016) https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107287 <p>Abstract</p> <p>The paradigm of Corporate Communication research in the decade (2007 - 2016) consists of&nbsp;two main issues: 1) Research issues based on managerial representation, which will address sub-issues as&nbsp;communication strategies, research and evaluation, staff development and media management, and 2) Research&nbsp;issues based on technical representation, which will address sub-issues as image and brand, reputation,<br>marketing communications, Corporate Social Responsibility, risk and crisis communications, relations, global&nbsp;digital communications and internal communications. Each group will have a choice of research options. The&nbsp;managerial representation will have four options as well as the technical representation. The options given&nbsp;have both relevance and differentiation. In general, there will be five options appeared. When determining the&nbsp;research methodology, three research methods, quantitative, qualitative and mixed methods research, have&nbsp;been used in corporate communication research in the decade (2007 to 2016), and mixed methods research&nbsp;is the most commonly used.&nbsp;Keywords: Research Paradigm; Corporate Communication&nbsp;</p> Chomphunut Makemuengthong ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107287 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Facebook Page: The New Media in Provincial Public Relations Office https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107288 <p>Abstract</p> <p>New media is the creation of channels or tools that create the communication between senders and&nbsp;receivers by communicating content, images, audio and text in social media. New media plays a role in&nbsp;communication as journalism. It is important not only for businesses but also for government organizations&nbsp;because the tools and the channels can provide information and create the relationship in all sectors of the<br>organization by providing information, creating and reinforcing a positive and trustworthy image and persuading&nbsp;value. The social media that is commonly used with the main website is Facebook, and it is found that many&nbsp;government organizations use Facebook Page. The top three were Thailand Postal Service with a fan page of&nbsp;400,485, followed by the Metropolitan Electricity Authority with the number of 338,452 fan page and US&nbsp;Embassy with 278,240 fan page. Interestingly, the Royal Thai Air Force, Pracharath Network and the ministry of&nbsp;foreign affairs all use Facebook Pages to promote their organizations.&nbsp;Keywords: Facebook Page, New Media, Provincial Public Relations Office</p> Ratanada Ardwichai, Prat Weesaphen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107288 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Political Discourses in Isan Stone Inscriptions https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107289 <p>Abstract</p> <p>This purpose of this article was to analyze political discourses in Isan Stone Inscriptions during&nbsp;Tai - Lao reign from the view of critical linguistics in order to explain relations between the stone inscriptions&nbsp;and the contexts of society through language.From the study, it was found that the outstanding characteristics&nbsp;of the language used to create political discourses in Isan Stone Inscriptions were character styles, tradition of&nbsp;stone inscription creations, word choices, andsentence constructions which showed structural relations.&nbsp;On the other hand, the contents of the discourses reflexed construction of power and producing of righteousness&nbsp;in society of people from 3 groups; kings and noblemen who were the most powerful people in society,&nbsp;monks, and citizen. Relations in the manner of power between these three groups of people also portrayed&nbsp;relations of powerbetween human and human, and between human and beliefs. These power relations were&nbsp;not directly presented but were implied within contents which needed to be decoded and interpreted.&nbsp;Moreover, context of society in those periods had to be considered as guidelines for the analysis as well.&nbsp;Keywords : Discourse, Stone Inscriptions, Isan</p> Mudjalin Luksanawong ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107289 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 PROBLEMS AND FACTORS AFFECTING ENGLISH TO THAI TRANSLATION AMONG THIRD-YEAR ENGLISH TEACHER STUDENTS https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107291 <p>Abstract</p> <p>The objectives of this research were: 1) to identify the most common problematic syntactic parts&nbsp;that were difficult for translation among third-year English teacher students and 2) to investigate whether there&nbsp;was relation between knowledge of grammar (syntactic construction) and translation effectiveness. The data&nbsp;were collected from 34 third-year Englishteacher students enrolling intranslation I course in the first semester&nbsp;of the academic year 2017. This group of students were purposively selected. The tools for data collection&nbsp;were a translation test containing 19 English sentences and a grammar test. The data were analyzed by&nbsp;frequency, percentage, content analysis, and by Pearson product-moment correlation. The results showed that&nbsp;the three highest-rate syntactic parts that students could not translate correctly were “referred subject”,&nbsp;“perfect participle adverb phrase” and “specific words”. Other difficult parts for students to translate correctly<br>were“past participial adjective”, “present participleas adverb phrase”, “passive voice verb”, “special verb&nbsp;(interest, surprise)”, “adverb before adjective”, “using noun as adjective”, and “present participialadjective”.&nbsp;In terms of relation between knowledge of grammar (syntactic construction) and translation effectiveness, the&nbsp;research findings revealed that students’ scores from the grammar (syntactic construction) test were&nbsp;significantly positively related to their rates of correct translation (p&lt;.001).&nbsp;Keywords:Translation effectiveness, syntactic construction knowledge, syntactic parts, English into&nbsp;Thai translation.</p> Duangporn Sriboonruang Duangporn Sriboonruang, Sooksil Prasongsook ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107291 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 The Knowledge of herbs in the Mahapon chapter of VessantaraJataka https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107294 <p>Abstract</p> <p>The article is part of the research topicVessantaraJataka,Mahapon chapter: The process of enhancing the wisdom of&nbsp;local herbal medicine texts. The aim of this article is to study the of presentation strategies of Mahapon’s story and the&nbsp;knowledge of herbs used in medicine which is mentioned in the Mahapon chapter of VessantaraJataka. Four versions of the&nbsp;VessantaraJataka from four regions of Thailand: the Central, Northern, Northeastern, and Southern Thailand were analyzed and&nbsp;focused on (1) A presentation strategy of content, (2) the similarity, and (3) the difference of herbal medicines of each version.&nbsp;The presentation strategy in the Mahapon chapter of VessantaraJataka from each version is different, although the&nbsp;head topic of each version has the same Palisamon. For example, a Central Thailand version was found that was started with&nbsp;Pali and then followed by the explanation with Thai language. The names of herbs are not mentioned in Pali language was&nbsp;added in part of Thai language. The Northern Thailand version, one chapter or one sentence of Palisamon was presented first,&nbsp;and then followedby the description with North-Thai language and some herbs were added in the contents. The Northeastern&nbsp;Thailand version, ongoing the contents with Pali language and was translated to Thai language by word for word translation and&nbsp;some medicinal herbs were added in contents. The Southern Thailand version was not introduced with Pali but presented with&nbsp;Surangkanang poem with description about herbs and detailed a property of herbs for treatment including a preparation of&nbsp;magic drug. The comparison the name of herbs which mentioned in contents from four versions was found that no herb was&nbsp;mentioned in all versions. While, one of herbs were mentioned in three versions and ten herbs were recognized in two versions.&nbsp;In addition, the Mahapon chapter in the VessantaraJataka of Southern Thailand version was highest mentioned about the herbal&nbsp;medicines and following the North, Central, and North-East Thailand, respectively.&nbsp;Keywords: Herbs, VessantaraJataka , The Mahapon chapter</p> Smai Wannaudorn ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107294 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Transnational Migrant Studies: Case Study “Cambodian Students that have gotten Sirindhorn’s Scholarship at Mahasarakham University” https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107295 <p>Abstract</p> <p>This article aims to study the ways of transnational migrant and social network of&nbsp;Khmer Student that get Sirindhorn’ Scholarship at Mahasarakham University. The mains&nbsp;point of study need to understand the everyday life practice, communication,&nbsp;relationship, social network, and advantages that students have gotten in study period&nbsp;and graduated for finding some strategies to follow up the project. This study, writer&nbsp;uses 2 approaches such as Transnational Migration Studies and Tactics of Everyday LifePractices.&nbsp;The results of study showed that Cambodian students have some problems in&nbsp;their study in the first time such as using Thai language, participating activities, doing&nbsp;assignment and registering etc. For daily of life, they can’t adapt with Thai foods well&nbsp;because of ingredients (chilly food and low quality of rice). One more, the dormitory is&nbsp;one problem that they feel stress because they need to live with other students. The&nbsp;last one is friend relationship, some Cambodian students don’t contact with Thai friends&nbsp;because they have Cambodian students in Classroom and they feel their Thai language&nbsp;not well. Hence, they don’t want to speak with them. For the adaptation in Culture is&nbsp;the last problem that Cambodian students have faced too. However, the advantages&nbsp;from that scholarship build their knowledge capacity experience and good future,&nbsp;especially the social network of relationship.&nbsp;Key Words: Transnational Migration Studies, Tactics in Everyday Life Practice</p> Hem Samphos ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107295 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 タイ人日本語学習者口頭要約ストラテジー https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107296 <p>Abstract</p> <p>This study examined strategies for verbal summarization utilized by Thai learners of Japanese&nbsp;language. 30 fourth-year students majoring in Japanese were used as subjects for testing and data collection.&nbsp;The students were assigned to read descriptive Japanese texts for one hour. They were allowed to use&nbsp;dictionary as needed. Subsequently, they are asked to summarize the story verbally in Japanese without&nbsp;referring to the original texts. The data was analyzed using “IU” (Idea Unit).&nbsp;The research finding was that the strategies most utilized by the students was exact transcription&nbsp;of the original text in their notes, followed by slightly changing the original text, and then by shortening the&nbsp;original text, and finally by simplification of the original text. Therefore, in order to improve summarization&nbsp;skills, teachers must ensure students are sufficiently familiar with various content structures, Summarization&nbsp;Strategies and Paraphrasing techniques by changing vocabulary and grammar pattern. To address oral&nbsp;summarization skills specifically, teachers must also ensure students practice speaking, with special&nbsp;attention placed on answering and formulating verbal summaries.&nbsp;Keywords: Japanese Verbal Summarization Strategies, Teaching Method, Thai Learners of Japanese</p> Chakhariya Chummuel, Wichaya Yoshida, Supaluk Kritsananon, Monsicha Keawnanchai ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107296 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Effects of Synchronous CMC on Thai EFL Learner Speaking Anxiety and Fluency https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107298 <p>Abstract</p> <p>The issue of speaking anxiety is bothering communicative tasks- the main activities in the&nbsp;communicative language teaching(CLT) approach, and the use of synchronous CMC in lowering anxiety level&nbsp;and improving speaking fluency is theoretically and empirically supported. The current study aimed to&nbsp;investigate 1) investigate the effects of synchronous CMC on EFL students’ level of speaking anxiety and&nbsp;2) effects of synchronous CMC on EFL students’ speaking fluency. 40 EFL students in Thailand were&nbsp;purposively selected as the participants of the study. The participants were divided into 2 groups of the&nbsp;experiments to prove the effectiveness of synchronous CMC as a mode of communication. The research&nbsp;instruments were, a set of pre and posttest and Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) (Horwitz,&nbsp;1986). The data were analyzed by Dependent t-test, Independent test, Mean score and Standard Deviation.&nbsp;The result of the study indicated the benefits of synchronous CMC in lowering level of anxiety and improving&nbsp;EFL learners speaking performance in terms of fluency. The result of the study could be beneficial in&nbsp;curriculum design in CLT approach and EFL speaking improvement.&nbsp;Keywords: CLT, Synchronous CMC, FL Anxiety, Speaking Fluency</p> Suwitchan Un-udom, Ketsiri Jampeehom, Chatnarong Chaidet ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107298 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 A model for Moral Improvement in Savings of Students in Nonthaburi Secondary Schools https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107299 <p>Abstract</p> <p>The purposes of this research were to (1) analyze causal factors affecting saving morality of students&nbsp;in Nonthaburi secondary schools, (2) to design a model for moral improvement in savings of the students and&nbsp;(3) to implement and evaluate the model. The research methodology was divided into threephases. In the&nbsp;first phases, the researcher investigated and analyzed eight causal factors which affected saving morality of&nbsp;secondary school students. The data was collected using questionnaire from 396samples from secondary&nbsp;school students in the second semester of 2016 inNonthaburi Province. Taro Yamane method was used to&nbsp;calculated the sample size, and they were selected by the proportional stratified random sampling techniques.&nbsp;The data was analyzed by Structural Equation Model: SEM, LISREL for Windows with Path Analysis at the .05&nbsp;level of statistical significance. In the second phases, the researcher designed and developed a model for&nbsp;moral improvement in savings of the secondary school students in Nonthaburi secondary schools based on&nbsp;the data of first phase. The model for moral improvement in savings was assessed by 30 experts consisting of&nbsp;five academicians, five school administrators, five teachers of the student affairs, five students, parents, and&nbsp;ten excellent students of morality. In the third phases, the voluntary samplesubject were7411<sub>th</sub> grade students&nbsp;of SatreeNonthaburi secondary school. They were divided into two groups: experimental and controlgroups.&nbsp;The model was implemented to 7411<sub>th</sub> grade students of the experimental group. The data was analyzed by&nbsp;Multivariate Analysis of Covariance: MANCOVAat the .05 level of statistical significance. .&nbsp;Results of the research were as follows:&nbsp;1. The research findings showed that the five major causal factors were related to the saving&nbsp;morality of the students at the .05 level of the statistical significance. The causal factors consisted of 1) imitating&nbsp;their parent, behaviors (0.87) 2) imitating their friends, behaviors (0.24) 3) Media imitation ( 0.16) 4) discipline&nbsp;(0.09) and 5) imitating their Teachers, behaviors (0.04) respectively.&nbsp;2. The model for moral improvement in savings of the secondary school students consisted of ten<br>activities: 1) could you listen to me?, 2) acquaintance, 3) sufficient economy,4) rescuing bomb, 5) spending&nbsp;friends, money, 6) money management, 7) real hero of money management, 8) usefulness of things,&nbsp;9) teacher Idol and 10) motivational activities.&nbsp;3. Finally, the overall saving morality of the experimental students was better than that of the&nbsp;controlled students in comparison, with the controlled students, and the overall variables in saving behaviors&nbsp;of the experimental students and the controlled students were different at the .05 level of statistical<br>significance.</p> Sunee Widtayasumpun, Narongrit Sopha, Rungson Singhalert ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107299 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Factors Affecting Sustainable Application of the Sufficiency Economy Philosophy of Households in Maha Sarakham Province https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107300 <p>Abstract</p> <p>The objectives of this research were 1) to study the general background information of household&nbsp;heads who participated in the sufficiency economy project in Maha Sarakham province, 2) to compare the&nbsp;characteristics of the two groups of household heads: the ‘sustainable’ group and the ‘unsustainable’ one,&nbsp;3) to study the factors affecting household heads’ sustainable application of the sufficiency economy<br>philosophy after the end of the development project in Maha Sarakham province. The sample population&nbsp;consisted of 400 subjects obtained by using Multi-stage Sampling, and the instrument used in data collection&nbsp;for this study was an interview form, typical of a questionnaire, with 0.86 - 0.94 reliability for each factor. The&nbsp;statistics used in data analyses were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and t-test (Independent&nbsp;Samples), Stepwise Discriminant Analysis, and Canonical Correlation Analysis.&nbsp;Findings of the study revealed that the majority of household heads are male (87.00%); their mean&nbsp;age is 49 years ( = 49.38 S.D. = 6.09) with 41 - 50 years being the majority age group (38.50%); most of the&nbsp;respondents are married( 94.50%); the educational level of the majority is elementary education(49.50%); their&nbsp;main practices based on the sufficiency economy reduced household expenses, e.g. planting home-grown&nbsp;vegetables such as hot peppers, eggplants, string beans, papayas, garlic, onion, galangal, coriander, mint, etc;&nbsp;animal husbandry &amp; aquaculture such as raising frogs, catfish, black chickens, chickens of three hybrid species,&nbsp;crickets, etc; while sustainable sufficiency economy activities are those that raised family income such as<br>raising frogs, catfish, black chickens, chickens of three hybrids, crickets, meat cows, milk cows, pigs, etc;&nbsp;including weaving local fabric materials and mushroom culture.&nbsp;Regarding characteristics of the household heads of the ‘sustainable’ and ‘unsustainable’ groups,<br>the study revealed that there are significant differences in the following 10 factors or aspects at the .05 level&nbsp;of statistical significance: number of visits by study groups or individuals, technical skills, job position or&nbsp;community role, importance of sufficient water resources, attitude toward the sufficiency economy philosophy,&nbsp;inspiration for success, knowledge sharing, enthusiasm in occupation, self-confidence, and level of learning&nbsp;achievement,&nbsp;The factors affecting sustainable application or practice based on the sufficiency economy of&nbsp;household leaders in Maha Sarakham province at the .05 level of statistical significance are knowledge sharing,&nbsp;enthusiasm in occupation , attitude toward the sufficiency economy philosophy , number of visits by study&nbsp;group or individuals, level of learning achievement and importance of sufficient water resources. The six factors&nbsp;favorably affecting sustainable application of the sufficiency economy philosophy can be entered into a<br>distribution equation with raw scores to predict probability of group membership as follows:&nbsp;Y = - 24.11 + 0.56 (knowledge sharing) + 1.16 (enthusiasm in occupation) + 0.99 (attitude toward the&nbsp;sufficiency economy philosophy) + 0.35 (number of visits by study groups or individuals) + 0.10 (level of&nbsp;learning achievement) + 0.72 (importance of sufficient water resources)&nbsp;When this distribution equation is tested with the sample of 400 subjects to predict probability of&nbsp;the sustainable and unsustainable group membership, the prediction is 99.00% in accuracy.<br>Keyword : Sufficiency Economy Philosophy , Sustainable , Self-reliance</p> Rungson Singhalert ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107300 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 HSK 四级中形声字的调查研究及其在对外汉语教学中的应用 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107301 <p>摘要</p> <p>汉字教学一直都是对外汉语教学中的难点和重点。本文以HSK 四级词汇为研究对&nbsp;象,对HSK 四级中的1200 个词汇分别进行了定量、定性分析。主要从形声字的形旁和声&nbsp;旁两个部分进行,形旁从形旁的数量、笔画数和形旁的表意程度去分析形旁在形声字&nbsp;中的表义功能,声旁从声旁声母、韵母和声调表音情况分析其在形声字的表音功能。通过统计分析发现,形声字在HSK 四级词汇中占有重要作用,并且形声字形旁以笔画&nbsp;少为主,大部分具有表义的功能,声旁具有较高的表音功能。通过上述对形声字的形旁和声旁分析,能够有利的指导对外汉语汉字教学,在形&nbsp;声字教学过程中,教师应充分掌握形声字的上述特点,利用联想性原则、一致性原&nbsp;则、趣味性原则,充分调动学生学习的积极性,引导学生们正确的学习和认知汉字。关键词:HSK 四级; 形声字; 形旁; 声旁; 对外汉语</p> Wang Yang ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107301 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 玛哈沙拉坎皇家大学人文社会科学学院汉语系大二学生 对动词“是”的用法的研究 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107302 <p>摘要</p> <p>本文的研究目的是1)为了研究学生运用动词“是”的正确率,2)为了比较在班级和Exit-&nbsp;Exam 成绩方面学生运用动词“是”的正确率差异。根据刘月华教授的观点和对外汉语教学大纲&nbsp;的要求,本问卷选用了20 道关于动词“是”用法的判断题,并以玛哈沙拉坎皇家大学人文社会&nbsp;科学学院汉语系大二学生共86 名作为调查对象。本次调查共回收问卷70 份,从整体上和以&nbsp;班级和Exit-Exam 成绩来区分,运用百分比的统计学方法对调查结果进行分析,得到的结论如&nbsp;下:整体上,选择“D 题目正确、选择符号X 或题目错误、选择符号√”,这一项的比例最大占&nbsp;百分比53.86;其次是选择“C 题目错误,选择符号X 但并没有更改正确”,这一项的比例占百&nbsp;分之26.00;再其次,依次是“B 题目错误,选择符号X 并更改使之正确” 占百分比12.21,“A 题&nbsp;目正确,选择符号√”占百分比7.79; 最后是“E 没有选任何符号”占百分比0.14。说明学生运用&nbsp;动词“是”的正确率达百分之20,处于非常低的水平。.班级方面,一班的学生运用动词“是”的&nbsp;正确率(19.85%)比二班的学生运用动词“是”的正确率(20.14%)稍低一些。 Exit-Exam 成绩方面,Exit-Exam 成绩大于或等于120 分的运用动词‚是‛的正确率(21.52%)比成绩小于120&nbsp;分的正确率(18.38%)稍高一些。关键词: 动词‚是‛的用法; 研究;汉语系大二学生</p> Wang Heng ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107302 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 “万世师表” —孔子思想的探讨 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107304 <p>摘要:在中国五千年悠久的历史文化长河中,儒家思想近乎完全占据着统治&nbsp;地位,成为中国文化的代表。中泰两国之间的文化交流历史悠久,作为中国文化<br>的代表,孔子的思想也对泰国文化产生了重要影响,孔子学院更是在泰国开花结&nbsp;果。了解和研究孔子思想可以辅助汉语教学,提升汉语教学的趣味性和针对性,引起学生共鸣,从而提高教学效果。关键词:孔子思想;仁学 ;礼制 ;仁政</p> 吴 兰, 秦 薇 ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107304 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Activities enhancing quality of life model development for the aging in Loei Province https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107305 <p>Abstract</p> <p>The Objectives of this research were : (1) to study the current situation and problems of quality of&nbsp;life promotion for aging in Loei province, (2) to develop the activities enhancing quality of life models for&nbsp;aging in Loei province by the public participation approach, and (3) to implement the quality of life promotion&nbsp;activity models Mixed methodologies of mainly with the qualitative approaches and a supported quantitative<br>approach and participatory action research was used in the study comprised the focus group discussion, the&nbsp;meeting for group brainstorming, in-depth interviews and participating observation. About qualitative research,&nbsp;the study used the questionnaire and health y surveys. The quantitative research the population was 88,084&nbsp;aging in the Loei province . The samples size was sampled by using the Yamana formula. The samples were&nbsp;400 agings was selected by stratified random sampling . Qualitative research the target group included aging&nbsp;in the community who could have well – interaction and being able to participate with the proposed activities.&nbsp;The group comprised the leader of the&nbsp; community, public healthy volunteers. Quantitative data analysis uses&nbsp;basic statistics, percentage frequencies, qualitative data analysis by content analysis The results of the research&nbsp;were as follows :&nbsp;1. The study of the current situation and problems of quality of life promotion for aging in Loei&nbsp;province found that the village still did in various fields, including health, the promotion of exercise. The&nbsp;promotion of dance aerobics every day to determine the oral health, dental and mental health., depression&nbsp;assessment , self-assessment The operation on the other side to cooperate with other agencies, such as&nbsp;municipalities.&nbsp;2. The results of developing the activities enhancing quality of life models for aging in Loei province&nbsp;could be showed in 4 models. : physical model , social model, cultural model and economic model .&nbsp;3. The result of implementation of developing the activities enhancing quality of life models by the&nbsp;participatory action in all sectors of the community for six months. The model of Physical model consisted of&nbsp;the following activities: 1) physical exercise, 2) games, and 3) training on the knowledge of healthy promotion&nbsp;. Social model consisted of: 1) study visit on aging group activities, 2) day for the aging 3) family day. Cultural&nbsp;model consisted of: 1) religious day meeting, 2) 9-temple worship activity, 3) Thai new year party and&nbsp;economic model consisted of 1) sandalwood flowers training, 2) herb product training, and 3) sweet and snack&nbsp;training&nbsp;Keywords: Quality of life, Quality of life Promotion , Activity Models, Aging</p> Patthira Phon-ngam ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107305 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 I AM MALALA “The girl who stood up for equal rights for women, education for every child and was shot by Taliban” https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107525 <p>Abstract</p> <p>“I Am Malala” is the remarkable story of a family uprooted by global terrorism, of the fight for girls’&nbsp;education, and of Malala’s parents’ unconditional love for their daughter in a society where sons are admired.&nbsp;The story of Malala will bring your feeling up and down, happy and sad; laugh and cry at the same time. In&nbsp;addition, when you are finished reading the story, your attitudes towards Islamic country that you have had&nbsp;before, such as Islamic country is the country of violence and the country of terrorism and war, might be&nbsp;changed. This book will certainly give you new perspectives and understanding of Pakistan’s cultures.</p> Chomphunut Makemuengthong ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107525 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700 Instruction for Authors Cho Prayom Journal, the Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Maha Sarakham University https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107529 <p>Cho Prayom Journal is an open access and peer-reviewed journal published&nbsp;semi-annually by the Faculty of humanities and social sciences, Rajabhat Maha Sarakham&nbsp;University. The submitted academic works must relate to review of literature and innovations<br>in humanities and social sciences fields which are published in the form of academic articles,&nbsp;research articles, and book review and not be published in other sources. The summited works&nbsp;might be edited by the reviewer assigned by the editorial board. In order to maintain standard&nbsp;of the journal, the following instructions could be helpful to make references.</p> Editorial Board ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/107529 Tue, 26 Dec 2017 00:00:00 +0700