วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- พฤษภาคม ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

Vol 29 No 1 (2561): ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561

Published: 2018-05-31

ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อโสเภณี Attitude of Buddhism toward Prostitutes

ธนกร ชูสุขเสริม, แก่นเพชร แฝงสีพล, พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก

107-116

ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Acceptance Theories

ชุมแพร บุญยืน, นวรัตน์ เดชพิมล, ณุกานดา ศุภวัฒน์, ศิรินนา วอนเก่าน้อย

359-372

ผีปู่ตา : ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม ของชาวมหาสารคาม Guardian Ancestor Spirit: Believe Tradition and Ritual of Mahasarakham Province

สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน, ทรงคุณ จันทจร, ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์

415-420

ปรัชญานิพนธ์ Philosophical Composition

บัญชา พุฒิวนากุล, รังสรรค์ สิงหเลิศ

487-492

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

493-499

View All Issues