วารสารนักบริหาร (EXECUTIVE JOURNAL)

วารสารนักบริหาร (Executive Journal) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ISSN : 0125-4960 (Print)

ISSN : 2651 - 0960 (Online)

Announcements of Executive Journal

2017-03-23

The Executive Journal is a bi-annually journal and accepts manuscripts to be published as the following schedule:

First issue:      January – June
Second issue:  July - December

Vol 38 No 1 (2018): January - June

Published: 2018-06-26

View All Issues

Indexed in tci