บรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยมาศ  รุ่งมณี
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษา :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามชาย ศรีสันต์
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ :      

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวัน วรรณรัตน์    
  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร   
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.เนตรดาว เถาถวิล 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์       
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา      
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dr.Bala Raju Nikku
  Faculty of Social Work,Universiti Sains Malaysia
อาจารย์ กิตติกาญจน์  หาญกุล       
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

คณะผู้จัดทำ :

เฉลิมเกียรติ ตะดวงดี
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่วนรุสดี  จะนือรง   
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์