วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์

"เศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชน"

2017-03-31

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ปริทัศน์หนังสือ
ฉบับที่ 1/2561 (ม.ค. - มิ.ย. 61) ในหัวข้อ "เศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชน"
“รับบทความเกี่ยวข้องกับเรื่อง การปรับตัวของชุมชน นโยบายเศรษฐกิจและผลกระทบต่อชุมชน
ทางเลือกทางรอดของชุมชนยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาชุมชนและประเด็นเรื่องความยั่งยืน”

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ psdsjournal.tu@gmail.com หรือ chalermkiat_@hotmail.com 

https://psdsjournaltu.wixsite.com/psdsjournaltu

Vol 14 No 1 (2017): วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2560

งานอาสาสมัครกับการพัฒนา

Published: 2018-01-24

View All Issues

Indexed in