วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์

"เศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชน"

2017-03-31

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ปริทัศน์หนังสือ
ฉบับที่ 1/2561 (ม.ค. - มิ.ย. 61) ในหัวข้อ "เศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชน"
“รับบทความเกี่ยวข้องกับเรื่อง การปรับตัวของชุมชน นโยบายเศรษฐกิจและผลกระทบต่อชุมชน
ทางเลือกทางรอดของชุมชนยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาชุมชนและประเด็นเรื่องความยั่งยืน”

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ psdsjournal.tu@gmail.com หรือ chalermkiat_@hotmail.com 

https://psdsjournaltu.wixsite.com/psdsjournaltu

Vol 13 No 2 (2016): วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม- มิถุนายน 2560

วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2560

Published: 2017-08-29

บทบรรณาธิการ

สร้อยมาศ - รุ่งมณี
View All Issues

Indexed in