วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์


Indexed in tci 

Announcements

 

การเปิดรับบทความ: "'งานอาสาสมัคร และการพัฒนา" (volunteer and development)

 
pr-14-1_640
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในหัวข้อ "งานอาสาสมัครและการพัฒนา" (volunteer and development) ส่งบทความได้ที่ psdsjournal.tu@gmail.com หรือ chalermkiat_@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://psdsjournaltu.wixsite.com/psdsjournaltu
 
Posted: 2017-03-31
 
More Announcements...

Vol 13, No 1 (2016): วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)

วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560) รอบรู้ & รู้รอบ ในงานพัฒนา

Full Issue

View or download the full issue Untitled ()

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
พรพรรณ วีระปรียากูร

บทความวิจัย

การพยากรณ์พฤติกรรมตามแผนในการดื่มเเอลกอฮอล์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน pdf
พิมพ์ชนก นามบัณฑิต, งามลมัย ผิวเหลือง
ความต้องการเชิงวิชาชีพในประชาคมอาเซียนการเรียนรู้โดยการนำ ตนเอง ความสามารถในการฟันฝ่า อุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ pdf
รัตน์ติกรณ์ จอมชาญพันธ์, งามลมัย ผิวเหลือง, เฉลิมขวัญ สิงห์วี
การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมการเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย pdf
วัลภา โดงกูล, ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
ความเป็นพลเมืองของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ pdf
กัมปนาท บริบูรณ์, รังรอง สมมิตร, เกศินี ครุณาสวัสดิ์
ทักษะทางสังคม การดูแลตนเอง กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภาคกลาง ประเทศไทย pdf
วัชรพงค์ เรืองบุบผา, เฉลิมขวัญ สิงห์วี, บัวทอง สว่างโสภากุล
การพัฒนาโดยรัฐ: ผลต่อความมั่นคงทางอาหารธรรมชาติจากป่าและแม่น้ำ โขงในชุมชนบ้านปากอิงใต้ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย pdf
ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
วาทกรรมแนววิพากษ์และการศึกษาการพัฒนาในสังคมไทย pdf
สามชาย ศรีสันต์

บทความวิชาการ

ปุจฉาว่าด้วย "ประชาคม" (cicil society): บทสำรวจทฤษฎีและแนวคิดจากต่างประเทศสู่การพิจารณาประชาสังคมเชิงปฏิบัติการและองค์กรพัฒนาเอกชนไทย pdf
ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
การพัฒนาการรู้คิดของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จำลอง pdf
พิไลพร สุขเจริญ

บทความพิเศษ

Cultural Politics of the Digital Divide in Thailand pdf
Soraj Hongladarom