Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 2 (2005): วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2549 1 ปี สึนามิกับการแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย 6 จังหวัด Abstract
บรรเจิด สิงคะเนติ
 
Vol 4, No 2 (2007): วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 25 ปี ของคนหนุ่มสาว บนเส้นทางอาสาสมัครเพื่อสังคม "มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม" Abstract   PDF
กรรณิกา ควรขจร
 
Vol 13, No 1 (2016): วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2559 Cultural Politics of the Digital Divide in Thailand Abstract   PDF
Soraj Hongladarom
 
Vol 12, No 2 (2015): วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม- มิถุนายน 2559 Gender Issues and Women Participation in Water Users 261 Associations (WUAs) in Irriqated Agriculture in Nepal Abstract   PDF
Prachada Pradhan
 
Vol 12, No 2 (2015): วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม- มิถุนายน 2559 Gender Issues and Women Participation in Water Users 261 Associations (WUAs) in Irriqated Agriculture in Nepal Abstract   PDF
Prachada Pradhan
 
Vol 7, No 2 (2010): วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ICT Telecentre: New Model of Social Development in Thailand Abstract   PDF
Worrawan Kalyanamitra
 
Vol 6, No 2-1 (2009): วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 และ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 Service-learning through Volunteering: The Graduate Volunteer Programme of Thammasat University, Thailand Abstract   PDF
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์
 
Vol 7, No 2 (2010): วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 Situation of Volunteering and Roles of Different Sectors in Promoting Volunteerism in Thailand Abstract   PDF
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์
 
Vol 12, No 1 (2015): วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 Sustainable Forest Management and Thailand community forests: An Economic View Abstract   PDF
Pracha Koonnathamdee
 
Vol 8, No 2 (2011): วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม- มิถุนายน 2555 Water Crisis วิกฤติน้ำ กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต Abstract   PDF
ศิริณา จิตต์จรัส และ มธุวีริญจ์ เกตุสิงห์น้อย
 
Vol 9, No 2 (2012): วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม- มิถุนายน 2556 กระบวนการภารตภิวัตน์ (Indianization) กับการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ลงตัวในอาณาจักรล้านนา Abstract   PDF
กฤษฎา แก้วเกลี้ยง
 
Vol 5, No 1 (2008): วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2551 กระบวนการสื่อสารของชุมชนในการสืบทอดประเพณีผีปู่ย่า ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง Abstract   PDF
นิติธร ทองธีรกุล
 
Vol 4, No 1 (2007): วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2550 กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน Abstract   PDF
มณีรัตน์ ประกัน
 
Vol 4, No 1 (2007): วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2550 กองเดคี : วิถีแห่งชุมชน Abstract
สิริไพลิน สิงห์อินทร์
 
Vol 12, No 2 (2015): วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม- มิถุนายน 2559 การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ Social Sciences Thesis or Dissertation’s Topic Development Abstract   PDF
พงษ์เทพ สันติกุล
 
Vol 9, No 1 (2012): วารสาร ปีที่9 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 การควบคุมของรัฐต่อสังคมชนบทผ่านนโยบายจำนำข้าว: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม กับกรณีศึกษาอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก Abstract   PDF
วีระ หวังสัจจะโชค
 
Vol 13, No 2 (2016): วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม- มิถุนายน 2560 การจัดการทรัพยากรชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร, กีรติพร จูตะวิริยะ, วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
 
Vol 9, No 1 (2012): วารสาร ปีที่9 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน Abstract   PDF
นภาพร อติวานิชยพงศ์
 
Vol 11, No 1 (2014): วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 การตระหนักรู้ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความพึงพอใจในชีวิตและความผาสุกทางจิตวิญญาณ ของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
กนิษฐา ลิ้มทรัพย์และคณะ
 
Vol 13, No 1 (2016): วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2559 การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมการเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย Abstract   PDF
วัลภา โดงกูล, ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
 
Vol 12, No 1 (2015): วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 การทำบัญชีครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลดหนี้ได้อย่างไร Abstract   PDF
ศุภณัฏ หนูเนียม
 
Vol 12, No 1 (2015): วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 การท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแห่งที่ 2: ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านสบกก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 
Vol 9, No 2 (2012): วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม- มิถุนายน 2556 การบริหารกลุ่มอาสาสมัครอิสระ(ซ.โซ่อาสา) เพื่อพัฒนาสังคม Abstract   PDF
ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
 
Vol 10, No 1 (2013): วารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 การบริโภคกับกระบวนการทำนา : ภาพสะท้อนความเป็นชาวนาอีสานยุคใหม่ Abstract   PDF
อัฏฐพร ฤทธิชาติ
 
Vol 9, No 1 (2012): วารสาร ปีที่9 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 การประกอบสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภูมิซรอล Abstract   PDF
กนกวรรณ ระลึก
 
1 - 25 of 196 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>