วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561

2018-07-05

2รูป.jpg

ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.human.ru.ac.th/ebook/new59/

คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญชวนนักวิชาการ อาจารย์ และผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุม “ โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ” ประจำปี พ.ศ. 2561

ภายใต้แนวคิด “ วัฒนธรรม วรรณกรรม และภาษา : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม ”

Vol 37 No 1 (2018): มกราคม-มิถุนายน 2561

Published: 2018-07-05

นโยบายการจัดพิมพ์และการเผยแพร่

หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความและรูปแบบการอ้างอิง

หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
View All Issues
Indexed in tci