วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ฯ และเพื่อเป็นแหล่งในการเสนอผลงานวิจัย บทความ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Vol 26 No 52 (2018): กันยายน - ธันวาคม 2561

Published: 2018-09-19

Designing a Foresight of Community Economic Development in Khlong Hae Sub-district, Hat-Yai District, Songkhla

โสภิณ จิระเกียรติกุล, เอมอร เจียรมาศ, นวิยา ยศวิไล

119-142

Value of Public Goods Generated by National Sport Training Center (NSTC): The CVM Approach

พรรณิภา อนุรักษากรกุล, นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม, วรรณสินท์ สัตยานุวัตร, สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์

188-215

Impact of Leadership on Core Competencies: A Case Study of Burapha University

ชานน ชลวัฒนะ, ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

278-303

Environmental Ethics in Shinto

สถาพร ไปเหนือ, สกุล อ้นมา

329-351

View All Issues

Indexed in tci