วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” หรือ Journal of Information Technology Management and Innovation เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ ( Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็น สหวิทยาการทางด้านการจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป

Vol 4 No 2 (2017): July-December

Published: 2018-03-13

A Comparative Model of Cultural Tourism in the North and the Northeast of Thailand

วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, ปรัชญา นวนแก้ว

26-38

Heat Transfer Development using Cooling Copper Tube and Microcontroller

ธานิล ม่วงพูล, อวยไชย อินทรสมบัติ

47-56

An Integrated Art and Culture to Academic Service and Learning Using ICT

ธรัช อารีราษฎร์, วรปภา อารีราษฎร์, อภิชาติ เหล็กดี, นิรุตต์ บุญคง

57-66

Information and Communication Technology Management to Support Open Education of Rajabhat Universities: The Administrators’s Perspective

ชเนตตี พิมพ์สวรรค์, กันยารัตน์ เควียเซน

104-113

The Development Mobile Application Tourist Attraction in Sakon Nakhon Province on Android

สุธิรา จันทร์ปุ่ม, พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม, แพรตะวัน จารุตัน

114-120

Text Mining for Resolving Customer Service Complaints at Communication Company

วัณณุวรรธน์ อินทรผล, วฤษาย์ ร่มสายหยุด

127-131

The Acceptance of Information Technology System for Selecting Training Courses of the Royal Project of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

พลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์, วรปภา อารีราษฎร์, มนต์ชัย เทียนทอง

132-141

Application of Augmented Reality Technology for Learning (ARL) Improvement by Using Think-Pair-Share Technique

อภิชาติ เหล็กดี, วรปภา อารีราษฎร์, ฐิติมา ผ่องแผ้ว

177-186

View All Issues