วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” หรือ Journal of Information Technology Management and Innovation เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ ( Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็น สหวิทยาการทางด้านการจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป

Vol 5 No 1 (2018): January-June

Published: 2018-08-22

The Development of Indoor Way Finding System Using Near Field Communication Technology for Android Smartphone Device

สกลวรรณ เชื้อภักดี, พงษ์พิพัฒน์ สายทอง

40-49

A Study on the System of Information Technology Application for Promoting Participatory Cultural Tourism

ศิคริษฐ์ คุณชมภู, วรปภา อารีราษฎร์, Ph.D., ธรัช อารีราษฎร์, Ph.D.

50-60

QR-Code-Based Application for Class Attendance Recording of Territorial Defense Students

มงคล รอดจันทร์, อวยไชย อินทรสมบัติ, ธานิล ม่วงพูล

88-96

A Model of Community Development for Sustainable Self-Sufficiency : A Case study Dondang Village, Kantharawichai District, Maha Sarakham province

รังสรรค์ สิงหเลิศ, Ph.D., นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์

133-144

A Study of Techniques in Predicting Career Counseling for Undergraduate Students of the Computer Program by Using Data Mining Technique

สำราญ วานนท์, ธรัช อารีราษฎร์, Ph.D., จรัญ แสนราช, Ph.D.

164-171

Application with the Internet of Things Technology Control in Smart Farms Mushroom

วีรศักดิ์ ฟองเงิน, สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ, รัฐสิทธิ์ ยะจ่อ

172-182

View All Issues