Focus and Scope

หลักการและเหตุผล

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1) เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2) การสื่อสาร: การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3) ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย
4) เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
5) ภาพยนตร์: การแสดงและกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง
6) การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์
7) สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

Peer Review Process

1. ทุกบทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 ท่าน กรณีที่ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จะต้องผ่านการพิจารณา 2 ใน 3 ท่าน จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2. การพิจารณาใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

3. ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อและสังกัดของผู้เขียนบทความ

4. ผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อและสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ

Publication Frequency

ปีละ 2 ฉบับ: ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งแบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยทั้ง 2 รูปแบบได้มีการจัดทำและเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงฉบับปัจจุบัน และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงให้กับผู้ใช้งาน ทางวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงจำแนกเลข ISSN เป็น 2 ชุด ตามรูปแบบของการจัดทำวารสาร ดังนี้

1. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบตีพิมพ์ (Print) จะใช้เลข ISSN 1906-6988 (Print)

2. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จะใช้เลข ISSN 2586-9078 (Online)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

1) เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์
2) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ: ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งแบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยทั้ง 2 รูปแบบได้มีการจัดทำและเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงฉบับปัจจุบัน และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงให้กับผู้ใช้งาน ทางวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงจำแนกเลข ISSN เป็น 2 ชุด ตามรูปแบบของการจัดทำวารสาร ดังนี้

1. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบตีพิมพ์ (Print) จะใช้เลข ISSN 1906-6988 (Print)

2. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จะใช้เลข ISSN 2586-9078 (Online)

ข้อตกลงเบื้องต้น

- บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ท่าน / บทความ
- บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
- บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
- บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมทราบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
- บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ จะไม่ส่งคืน

กองบรรณาธิการวารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

ที่ปรึกษา

อธิการบดี และรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

บรรณาธิการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  อินทร์จันทร์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  พันธบุตร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

รองบรรณาธิการ

อาจารย์ญาณวุฒิ  เศวตธิติกุล

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

 

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ

ราชบัณฑิต

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์

ราชบัณฑิต

 

ศาสตราจารย์ ดร.วิโชค มุกดามณี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รองศาสตราจารย์รักศานต์  วิวัฒน์อุดมสิน

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  เทพสิงห์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

รองศาสตราจารย์กิติมา  สุรสนธิ

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  คุณารักษ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  มีสุวรรณ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยนเรศวร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  สติมั่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณอานันท์  นิรมล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  บุญลือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติวรรธน์  สมไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ศิริเจริญ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัฏค์  เจริญโชติธรรม

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศีมาศ ประทีปะวณิช

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์สุภา  ปานเจริญ

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขำเพชร

คณะสังคมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณวรรณวิไชย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะณุพงศ์  ศรีกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  จันทร์เสม

คณะมนุษยศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค  มหาวรากร

คณะมนุษยศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา  ชุมสาย ณ อยุธยา

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์  เสนาคำ

คณะพละศึกษา

 

 

ฝ่ายพิสูจน์อักษร และกองจัดการวารสาร

ดร.ปรวัน  แพทยานนท์

อาจารย์ชนญญา  ชัยวงศ์โรจน์

นายวรทัศน์  วัฒนชีวโนปกรณ์

นางสาวณัฏฐนันท์  สุวงศ์ษา

นางสาวอุบลวรรณ  บุญบำรุง

นางสาวสุธาดา  นุกูลวุฒิโอภาส

นางสาวณัฏฐณิชาภรณ์นวนคำ

 

การติดต่อกองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (02) 259-2343 (คุณณัฏฐนันท์)

โทรสาร (02) 259-2344

E-mail :coscijournal@gmail.com

วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journal Online: ThaiJo)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/index

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลวารสาร OJS ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jcosci/index

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

goo.gl/3P5Leqcontent

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com

วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journal Online: ThaiJo)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/index

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลวารสาร OJS ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jcosci/index

Sponsors

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Journal History

หลักการและเหตุผล

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1) เทคโนโลยีสาระสนเทศและคอมพิวเตอร์
2) การสื่อสาร: การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3) ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย
4) เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
5) ภาพยนตร์: การแสดงและกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง
6) การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์
7) สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnpNzKdD0vpTz73ZNsTi5t3mCInsUY9Zj_kdn3xELysmCDAw/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com

วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journal Online: ThaiJo)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/index

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลวารสาร OJS ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jcosci/index