การวิเคราะห์เรื่องการจัดงานแข่งขันเต้นบีบอยในประเทศไทย: ในมุมมองของผู้จัดการแข่งขันชาวไทย

Main Article Content

Sompong Leartvimolkasame

Abstract

การเต้นบีบอยเป็นแขนงหนึ่งของการเต้นสตรีท (Street Dance) เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 ที่นครนิวยอร์ค และเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมฮิปฮอป โดยครั้งแรกที่เริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทย การเต้นบีบอยยังเป็นเพียงแค่การแสดงความสามารถเฉพาะตัว และจึงขยายวงกว้างขึ้นจนกระทั่งสามารถจัดงานแข่งขันได้ หรือที่เรียกกันว่า “บีบอย แบทเทิล” (B-boy Battle)การจัดงานแข่งขันเต้นบีบอยในวัฒนธรรมฮิปฮอปมีหลายจุดประสงค์ขึ้นอยู่กับปรัชญาของตัวผู้จัดงานแข่งขันว่าจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหน บทความนี้ต้องการนำเสนอการวิเคราะห์การจัดงานแข่งขันเต้นบีบอยในประเทศไทย โดยนำเสนอผ่านแง่มุมของผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดงานแข่งขันในอนาคตการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นักจัดงานแข่งขันเต้นบีบอยมืออาชีพในประเทศไทย จำนวน 4 คน การศึกษาประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมฮิปฮอป การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วมแข่งขันในงานแข่งขันเต้นบีบอยในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2558-2559 โดยผลการศึกษาสรุปได้เป็น 6 สาระสำคัญคือ 1. ปัจจัยสำคัญหลักในการจัดงานแข่งขันเต้นบีบอย 2. ขั้นตอนในการจัดงานแข่งขันเต้นบีบอย 3. จุดมุ่งหมายในการจัดงานแข่งขันเต้นบีบอย 4. องค์ประกอบที่ควรคำนึงถึงในการจัดงานแข่งขันเต้นบีบอย 5. อัตลักษณ์ของงานแข่งขันเต้น 6.จรรยาบรรณ เพื่อสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของบีบอยไทย และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการจัดการแข่งขันเต้นบีบอยในประเทศไทยให้กับผู้ที่สนใจ

 

THE ANALYSIS PF B-BOY COMPETITION IN THAILAND: A PERSPECTIVE OF THAI B-BOY COMPETITION ORGANIZERS

B-boying is a form of street dancing that originated since the 70’s in New York City. It is one of the foundations of Hip-hop culture. The first time B-boying appears in Thailand. Initially, B-boying started without a formal structure, just allowing the dancers to showcase their skills until it finally led to a competition or more commonly known as B-boy battles. Conducting a competition must be translated well as to serve the purpose and preserve the values of B-boying that will be carried out by the competition organizer.  The purpose of this article is to analyze the prevailing structure of B-boy competitions here in Thailand from the perspective of B-boy competition organizers. In addition, the suggestions that will be gathered can be used to develop future B-boy battles.This research analysis was gathered through qualitative interviews with the 4 top Thai B-boy competition organizers, study the history of Hip-Hop culture, observations and participations B-boy competitions throughout the year 2015-2016. An analysis of the interviews and studies resulted into 6 significant parts 1. Main factors in Thailand B-boy competition 2. The process of the Thailand B-boy competition 3. Purposes of the Thailand B-boy competition 4. The elements of the Thailand B-boy competition 5. Identities of the Thailand B-boy competition 6.MoralityThe views gathered from the organizers added to our understanding on the unique culture of Thai B-boy and paves way on discussing more on how to build bridges to the lack of understanding and unity of Thai practitioners.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles