สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านบทความออนไลน์ ได้ที่ table of content

วารสารวิชาการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดทำโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และ 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

2016-01-18

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา(peer-review)ตีพิมพ์ลงในวารสาร สามารถเข้าอ่านรายะเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/index/index

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก (ขณะนี้เปิดรอบพิจารณา ฉบับกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 สำหรับบุคคลภายใน และฉบับเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562 สำหรับบุคคลภายนอก)

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่  02-2612096 หรือที่อีเมล pinpinat.cultureswu@gmail.com

Vol 19 No 2 (2018): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (38) มกราคม - มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-27

THE TRANSMISSION PROCESSES IN TRO PERFORMANCE BY THONGCHAI SAMSEE

ยุทธนา ทองนำ, ณรุทธ์ สุทธจิตต์

20-32

MUSIC LITERATURE STUDIES OF THE INAO STORY FROM ORIGINAL PHONOGRAPH OF BAN MO PALACE 1907

กันต์ อัควเสนา, พูนพิศ อมาตยกุล, สนอง คลังพระศรี, ณัฐชยา นัจจนาวากุล

33-45

DOCTORAL MUSIC PERFORMANCE: THE TECHNIQUE AND ASPECT OF SINGING FOR THAI BARITONE SINGERS

วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช, รองศาสตราจารย์ ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา

71-82

THE CREATION OF DANCE FROM CONCEPT UPON NARAYANA’S REINCARNATIONS

วรรณวิภา มัธยมนันท์, นราพงษ์ จรัสศรี

83-94

THE STUDY BY GATHERING SONGS AND ANCIENT DANCE IN TAPONYAI VILLAGE, KHLUNG DISTRICT, CHANTHABURI PROVINCE

พิสุทธิ์ การบุญ, ชวัลรัตน์ สมนึก

114-122

The Development of System and Mechanism of Dan Kwian Pottery Existence in the Age of Globalization

สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, วิรุณ ตั้งเจริญ, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

133-150

STRESS AND ITS AFFECT ON THE EMPLOYEES’ PERFORMANCE IN AN INSTITUTION FOCUSED ON THE CULTURAL ARTS OF A STATE-RUN UNIVERSITY

สุรชัย ทุหมัด, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

151-165

THE SOLUTIONS OF DANCE RESEARCH PROBLEM: THE THINKING PROCESS AND LANGUAGE USE

พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ

166-179

THE THERAPY DEVELOPMENT ACTIVITY OF THAI-PUAN (THAI FOLK DANCE) TO SOLVE THE PROBLEMS FOR THE ELDERLY PERSON WHO HAS IMPROPER AND LOW QUALITY IN SLEEPING

ญาดา จุลเสวก, ระวิวรรณ วรรณวิไชย, สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์

180-192

THE AESTHETICS OF THE ATTHAKATHA TEMIYA JATAKA

สุภัค มหาวรากร, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

193-205

View All Issues

 tci

 

NEWS ::: วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในประกาศของ สมศ. และ สกอ.

NEWS ::: สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านบทความออนไลน์ ได้ที่ table of content ด้านล่างเพจนี้

NEWS ::: สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เปิดรับบทความวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร ติดต่อสอบถาม โทร. 02-649-5000 ต่อ 12062 หรือ pinpinat.cultureswu@gmail.com (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ผู้สนใจส่งบทความโปรดอ่าน!!  6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการส่งบทความ

  1. ปรับรูปแบบบทความตามรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำเร็จรูป สำหรับวางข้อความลงไปได้เลย 1) แบบฟอร์มาสำเร็จรูปบทความวิชาการ 2) แบบฟอร์มสำเร็จรูปบทความวิจัย
  2. กรอกใบสมัครบทความ คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่
  3. สมัครสมาชิกในเว็บไซต์นี้  คลิกดาวน์โหลดคู่มือวิธีการลงทะเบียนผ่านระบบที่นี่
  4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ activate ID และแจ้งความจำนงส่งบทความ ที่เมล pinpinat.cultureswu@gmail.com หรือ โทร. 02-649-5000 ต่อ 12062 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
  5. กลับมาดำเนินการส่งบทความผ่านระบบ คลิกดาวน์โหลดคู่มือวิธีการส่งบทความผ่านระบบที่นี่
  6. เช็คสถานะบทความ คลิกดาวน์โหลดคู่มือการเช็คสถานะบทความผ่านระบบได้ที่นี่