วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (38) มกราคม-มิถุนายน 2561

Main Article Content

Thanyaporn Rojanasangworn

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rojanasangworn, T. (2018). วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (38) มกราคม-มิถุนายน 2561. Institute of Culture and Arts Journal, 19(2). Retrieved from https://tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/129531
Section
หลักการและเหตุผล