ปัจจัยความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศของสังคมชนบทและสังคมเมืองไทย

Main Article Content

ธีรพล สืบชมภู

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอนิยามของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศของสังคมชนบทและสังคมเมืองไทยพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นนั้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 2) การศึกษาและรายได้ และ 3) การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศ ควรแก้ไขตามปัจจัยในทุกด้าน

Article Details

Section
บทความ