วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ เดิมวารสารนี้ จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 จากนนั้นในปี 2554 คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับโอนหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำและจัดพิมพ์วารสารนี้จนถึงปัจจุบัน โดยวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

Vol 14 No 1 (2561): วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

Published: 2018-12-31

The Potential of Thai Tourist Guides and Promoting the Increase of Revenue from Tourists

มาโนชย์ นวลสระ, สุดสันต์ สุทธิพิศาล, เกศรา สุดเพชร, โชคชัย สุเวชวัฒนกูล, ทักษิณา แสนเย็น, ไกลศักดิ์ พิกุล, วัชระ เชียงกถล

17 - 31

The Marketing Communication Process Affecting the Agro-Tourism Image of Uttaradit Province

ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, ภาศิริ เขตปิยรัตน์, วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์, อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์, มานะศิลป์ ศรทนงค์, เชียง เภาชิต

48 - 58

Determinants of Success in Creative Tourism Case Study of Ban Nam Chieo Tourism Community Enterprise

เมทินี ทนงกิจ, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, ศยามล เอกะกุลานันต

77 - 109

ATTITUDE AND CONSUMER BEHAVIOR TOWARDS FOOD TRUCK CASE STUDY: HUAMUM MARKET KASET-NAWAMIN

เพชรินทร์ อยู่เป็นสุข, เจริญชัย เอกมาไพศาล

128 - 151

View All Issues
Indexed in tci