เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (กำหนดออกเดือนกรกฎาคม 2561)

1. เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กำหนดออกเดือนธันวาคม 2561)

2018-06-27

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ธันวาคม 2561 โดยสามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwuหรือทางอีเมล jliwu.journ@gmail.com, jliwu.journ@hotmail.com