กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน (ออนไลน์ เมษายน)
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม (ออนไลน์ สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม (ออนไลน์ ธันวาคม)

        วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
         บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
         ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 

วารสารจัดทำเป็น 2 รูปแบบคือ
แบบตีพิมพ์เป็นตัวเล่ม ISSN : 2465-5503 (Print) 
และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN : 2630-0524 (Online)
โดยฉบับตีพิมพ์เป็นเล่มได้เริ่มเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559
สำหรับฉบับอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป