วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารฯปีละ 3 ฉบับ คือ เดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม โดยรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ บทความทบทวนผู้ป่วย/บทความรายงานผู้ป่วย บทวิจารณ์หนังสือ จดหมายถึงบรรณาธิการ และบทความทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์และวิทยาศาสต์สุขภาพ

2016-06-15

_vol.22_no.1_350

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ได้แก่

  1. Original article (นิพนธ์ต้นฉบับ)
  2. Review article (บทความปริทัศน์) 
  3. Case review/Case report (บทความทบทวนผู้ป่วย/บทความรายงานผู้ป่วย)
  4. Book review (บทวิจารณ์หนังสือ) 
  5. Letter to editor (จดหมายถึงบรรณาธิการ) 
  6. บทความทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทั้งนี้บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารหรือหนังสืออื่น

บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 – 3 ท่าน        

Vol 25 No 1 (2018): เมษายน 2561

Published: 2018-04-30

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อโรคมือ เท้า ปาก ของเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

ชฎาพร อินต๊ะ อินต๊ะ; ศิริญาพร สิทธิสาร, พิลาสินี วงษ์นุช, ผุสดี ลออ, ญาณสินี สุมา, กรกช จันทร์เสรีวิทยา; ธวัชชัย อภิเดชกุล

1-21

พฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จิรวรรณ อินคุ้ม; ศิริลักษณ์ จี๋บุญม, อารีรัตน์ วาปีทะ, สรัสนันท์ ระวิงทอง, เมธาวี กระจับเงิน, พัสตราภรณ์ จิตรชอุ่ม

50-63

การจัดการศูนย์พักพิงจังหวัดนครนายกในภาวะวิกฤติอุทกภัย 2554: การจัดการด้านสุขภาพ

สุธีร์ รัตนะมงคลกุล; ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล, สุคนธ์ วรรธนะอมร, นิลภา จิระรัตนวรรณะ, เดือนเพ็ญ สาคร, ผกามาศ นฤนาทวานิช, นพภัสสร วิเศษ, ธษิดา เดชานนทโรจน, รุ่งทิพย์ จันทราช, ิตติยา สันติผลธรรม

64-79

สมุนไพรเพื่อใช้รักษาอาการอุจจาระร่วง: จากวิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิกแพทย์แผนไทย

โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์; ณัฐพล สุขประเสริฐ, จุไรรัตน์ บุญรวบ, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัต

126-138

การกระจายของมะเร็งลำไส้ใหญ่มาลำไส้เล็กส่วนต้นในผู้ป่วยที่มาด้วย Trousseau’s syndrome

ปิยนันท์ ชนไมตรี; อัศวิน สุดเจริญ, ปิยกรณ์ พูลแย้ม, วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ, ภานุณัฎฐ์ ม่วงน้อย, ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร, วรรณพร บุรีวงษ, สัณห์สิรี สุดชื่น, เทอดเกียรติ ตรงวงศา, มนัสนันท์ รวีสุนทรเกียรติ

139-146

View All Issues
Indexed in tci