วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารฯปีละ 3 ฉบับ คือ เดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม โดยรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ บทความทบทวนผู้ป่วย/บทความรายงานผู้ป่วย บทวิจารณ์หนังสือ จดหมายถึงบรรณาธิการ และบทความทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์และวิทยาศาสต์สุขภาพ

2016-06-15

_vol.22_no.1_350

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ได้แก่

  1. Original article (นิพนธ์ต้นฉบับ)
  2. Review article (บทความปริทัศน์) 
  3. Case review/Case report (บทความทบทวนผู้ป่วย/บทความรายงานผู้ป่วย)
  4. Book review (บทวิจารณ์หนังสือ) 
  5. Letter to editor (จดหมายถึงบรรณาธิการ) 
  6. บทความทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทั้งนี้บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารหรือหนังสืออื่น

บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 – 3 ท่าน        

Vol 24 No 3 (2017): ธันวาคม 2560

Published: 2017-12-29

บทบาทของข้าวไทย 6 ชนิด สำหรับการแยกเชื้อราทางการแพทย์กลุ่ม Microsporum canis

ภัณฑิรา สิงห์คำ; วัชรมาศ ม่วงแก้ว, มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร, นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ

1-10

ชีวเคมีของภาวะกรดยูริกสูงและโรคเกาต์

จันทร์ทรา ตนันท์ยุทธวงศ์

89-106

View All Issues
Indexed in tci