วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยเป็นของกรมสุขภาพจิต  ออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือน  มกราคม  พฤษภาคม  กันยายน  เพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ และเสนอข่าวทางสุขภาพจิตที่น่าสนใจทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

Vol 24 No 3 (2016)

Published: 2017-03-10

The prevalence of psychiatric disorders in Thai students aged 13-17 years

Suparat Ekasawin, Chomsurang Phothisut, Rosssukon Chomcheun

141-153

Prevalence of psychiatric disorders among Thai juvenile offenders

Suparat Ekasawin, Chomsurang Phothisut, Rossukon Chomchuen, Prayuk Serisathien, Wacharee Ucharatna

154-166

The psychometric property of the mindset questionnaire

Orawan Silpakit, Chatchawan Silpakit

167-177

The development of functional ability assessment tool for chronic schizophrenia

Paitoon Samuthrsindh, Jularat Wirakarat, Rossukon Chomchuen, Somsri Kittipongpisarn

189-201

View All Issues

Indexed in tci