วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยเป็นของกรมสุขภาพจิต  ออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือน  มกราคม  พฤษภาคม  กันยายน  เพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ และเสนอข่าวทางสุขภาพจิตที่น่าสนใจทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Vol 24, No 3 (2016)

Table of Contents

Original article

The prevalence of psychiatric disorders in Thai students aged 13-17 years pdf
Suparat Ekasawin, Chomsurang Phothisut, Rosssukon Chomcheun 141-153
Prevalence of psychiatric disorders among Thai juvenile offenders pdf
Suparat Ekasawin, Chomsurang Phothisut, Rossukon Chomchuen, Prayuk Serisathien, Wacharee Ucharatna 154-166
The psychometric property of the mindset questionnaire pdf
Orawan Silpakit, Chatchawan Silpakit 167-177
The psychometric property of the emotional well-being questionnaire pdf
Orawan Silpakit, Rossukon Chomchuen 178-188
The development of functional ability assessment tool for chronic schizophrenia pdf
Paitoon Samuthrsindh, Jularat Wirakarat, Rossukon Chomchuen, Somsri Kittipongpisarn 189-201

Miscellany

A development of aging people to become active aging pdf
Suda Wongsawat 202-207