โปรแกรมการพยาบาลครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ที่ได้รับเคมีบำบัดต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว FAMILY NURSING PROGRAM FOR FAMILY WITH COLORECTAL CANCER PATIENT RECEIVE CHEMOTHERAPY ON QUALITY OF LIFE PATIENT AND FAMILY

Main Article Content

มัณฑิกา ประชากิจ พิมภา สุตรา

Abstract

A Quasi-experimental research is aim at studying the results of pre-test and post-test used Family Nursing Program use process FOCUS program  in Patient Colorectal  Cancer and Family receive  Chemotherapy to Quality of life Patient and Familys. They consisted of patients admitted to the IPD of Udon thani regional cancer. The group was divided equally into two groups:experimental and control groups was 15, 15 families. The experimental groups receive Family Nursing Program and control groups receive normal caring. The material include videos,tapes and manuals .The collected data include the interviewing guestionnaire for general data ,Quality of life scale for patients and families.The data are analysed using percentage, standard deviation and paired -t test, independent -t test for comparision.

The result of the study.The colorectal patients and families which care with family nursing  program  were found that the mean overall quality of life scores more than patients receiving usual caring were statistically significant at 0.05. After trial due to the mean overall quality of life scores more than normal were statistically significant at 0.05

Suggestions from this study that quality of life of patients and their families can be improved by family nursing care program. It is caring through the physical, physiological, social, spiritual and provide caring in both hospital and home.

การวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ที่ได้รับเคมีบำบัดต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวที่เข้ารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยใน ศูนย์มะเร็งอุดรธานี เลือกแบบสุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง 30 ครอบครัว กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลแบบปกติ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพยาบาลครอบครัวด้วยวิธีการ FOCUS program โดยใช้สื่อ วีดีโอ เทปเพลงเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การทดสอบที  ผลการวิจัยพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดและครอบครัว หลังการได้รับโปรแกรมการพยาบาลครอบครัว สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05และค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดและครอบครัว ที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลครอบครัว สูงกว่าครอบครัวที่ได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

โปรแกรมการพยาบาลครอบครัวเป็นกิจกรรมการพยาบาลที่สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวเนื่องจากเป็นการดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทำให้ครอบครัวเข้าใจ ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อความเจ็บป่วยของผู้ป่วยมากขึ้น และสามารถให้การดูแลตามต้องการ แก้ไขปัญหาได้ทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน

Article Details

Section
Articles