วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน

Vol 35 No 3 (2560): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

Published: 2017-10-18

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

1-5

การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อความเป็นอิสระของนักศึกษา Instruction in Nursing for Students’ Freedom

อาภา หวังสุขไพศาล, ภรณี สวัสดิ์-ชูโต, โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม

6-14

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพการบริการ Buddhism with Services Quality Development

ผ่องพรรณ ธนา, นิภาดา ธารีเพียร, มนพร ชาติชำนิ

15-21

ความทุกข์ทรมานของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว Suffering among parents having children with leukemia

จินตนา วัชรสินธุ์, รวิวรรณ คำเงิน, กิจติยา รัตนมณี, ชนกพร ศรีประสาร, ณัชนันท์ ชีวานนท์

78-88

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน Factor Related to the Recovery After Urgent Abdominal Surgery in Older Persons

สาวิตรี สมมงคล, มยุรี ลี่ทองอิน, วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์, วสันต์ เจริญสินทรัพย์

165-174

View All Issues

Indexed in tci