วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2560

 

     วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดทำโดยงานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่เสนอขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีสองภาษา จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

     นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสหสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-สาละวิน ได้แก่ ด้านสังคมวิทยา/ประวัติศาสตร์-ชาติพันธุ์-โบราณคดี ด้านศิลปศาสตร์/ปรัชญา-ศาสนา ด้านอักษรศาสตร์/ภาษา-วรรณกรรม ด้านศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม ด้านศึกษาศาสตร์/เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม ด้านนิเทศศาสตร์/สารสนเทศ-การสื่อสาร ด้านมนุษยศาสตร์/มานุษยวิทยา-จิตวิทยา ด้านรัฐศาสตร์/รัฐศาสนศาสตร์

     วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน รับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่รู้ว่าผู้เขียนเป็นใคร และผู้เขียนไม่รู้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นใคร (Double-blinded Review) อนึ่ง การพิจารณารับบทความเพื่อลงตีพิมพ์หรือไม่ตีพิมพ์ อยู่ที่ดุลยพินิจของบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์

บรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร                                   มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์                                  มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ธโสธร ตู้ทองคำ                                          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์                            มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล                       มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย
ดร.วารัชย์ มัธยมบุรุษ                                                            มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย
อาจารย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์                                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น                                                           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย

ฝ่ายจัดการวารสาร
นางสาวจรินทร เสโตบล
นางสุภมาศ อ่ำทอง
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ สิงหเดช
นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม

ภาพจากปก :  โดยนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์
ขอบคุณภาพจากปก : 1. ภาพจิตรกรรมฝาผนังจาก www.sinphunpiam.wordpress
                                2. ภาพถ่ายหัวโขนจาก facebook.com/mormay.mormoyz
ภาพประกอบในเล่ม : โดยนางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต

ที่อยู่ บรรณาธิการวารสารอายธรรมศึกษา โขง-สาละวิน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์  ชั้น 3 เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-961204-6 โทรสาร 055-961148

เว็บไซต์ https://www.nuac.nu.ac.th/
อีเมล์ mekong_salween@nu.ac.th
เจ้าของ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Vol 9 No 2 (2561): กรกฎาคม-ธันวาคม

Published: 2018-11-14

View All Issues

Indexed in tci