วารสารภาษาและภาษาศาสตร์จัดทำโดยสาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นเวทีให้แก่นักวิชาการด้านภาษาและภาษาศาสตร์ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ หัวข้อที่กองบรรณาธิการรับจัดพิมพ์มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีและภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งภาษาและการสื่อสาร และการเรียน/การสอนภาษา ซึ่งนำเสนอข้อค้นพบหรือประเด็นใหม่ตามวิถีของสาขาวิชานั้น ๆ ในระดับสากล วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ยึดถือระเบียบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI หรือ Thai-Journal Citation Index Centre) อย่างเคร่งครัด และมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้นิพนธ์และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่กันทราบ (double-blind peer review) วารสารภาษาและภาษาศาสตร์มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับแรก (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์

2019-01-14

ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานทางวิชาการ ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในภาษาและภาษาศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0-2696-5649

Vol 36 (2018): Special Issue (July-December)

View All Issues

 

ISSN 0857-1406

Indexed in tci