เป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ ปีละ 2 เล่ม มกราคม -มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม

Vol 28 No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Published: 2018-03-26

ปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อของเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจ = Factors promoting seamless health services of cardiac nursing networks

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, ลัดดาวัลย์ เตชางกูร, นวลใย พิศชาติ

154-167

View All Issues

Indexed in tci

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

 

b_9_01 สำหรับผู้แต่ง (Author)

 

สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)