วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จุลชีววิทยา ชีวสถิติ โภชนาการ พยาบาลสาธารณสุข ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา บริหารงานสาธารณสุข ระบาดวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล อนามัยครอบครัว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และผู้สนใจทั่วไปในด้านงานสาธารณสุข

Journal of Public Health is to promote public health research and practices in the scope of microbiology, biostatistics, nutrition, public health nursing, parasitology and entomology, public health administration, epidemiology, environmental health, health education and behavioral sciences, sanitary engineering, family health, occupational health and safety, community health, health promotion and disease prevention, and others. It benefits for public and those that are interested in the field of public health.

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์

2018-05-22

ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์แบบปกติ            

บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  (มหาวิทยาลัยมหิดล)     2,400 บาท

บุคคลทั่วไป                                                                                          3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์แบบเร่งด่วน (Fast Track)

หน้าละ 1,000 บาท (เรื่องละไม่เกิน 13 หน้า)

ค่าธรรมเนียมสมาชิกวารสาร

สมาชิกราย 1 ปี     400  บาท

สมาชิกราย 2 ปี     700  บาท

สมาชิกราย 3 ปี   1,000  บาท

Vol 48 No 2 (2018): May - August 2018

Published: 2018-08-31

Model Development of Community Participation in Holistic Health Promotion for the Elderly in a Rural Area, Phayao Province

เกษแก้ว เสียงเพราะ, นิศารัตน์ อุตตะมะ, ประกาศิต ทอนช่วย, สายฝน ผุดผ่อง

113-126

Influenza Vaccine Acceptance among Pregnant Women Attending the Antenatal Care Clinic at Siriraj Hospital

ธวัช บุญนวม, สุธรรม นันทมงคลชัย, ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร

127-136

Prevalence of Pulmonary Function Decline among Industrial Workers in Three Petrochemical Plants: Case Study in Rayong Province

ธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ์, ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง

137-146

Health Promotion Program to Elderly with Hypertension by Family Participation

ลภัสรดา ศิริดำรงคชัย, สุธรรม นันทมงคลชัย, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์, กรวรรณ ยอดไม้

161-173

Smoking Behavior Modification Patterns of Thais: a Systematic Review

อัศนี วันชัย, รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์, จิตติพร ศรีษะเกตุ, ดวงใจ พรหมพยัคฆ์, อัญชลี แก้วสระศรี

198-209

Effects of Health Promoting Program on Knowledge and Self-care Behaviors in Metabolic Syndrome among HIV-infected Patients

อภิสรา ตามวงค์, วราภรณ์ บุญเชียง, เดชา ทำดี

232-243

Factors Predicting the Happiness of Community-Dwelling Older Adults with Chronic Diseases

กันยารัตน์ อุบลวรรณ, อัจฉริยา พ่วงแก้ว, วิยะการ แสงหัวช้าง, กุลิสรา ขุนพินิจ

244-255

View All Issues

Indexed in tci