ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานีอนามัย ตามการรับรู้ของหัวหน้าสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

Main Article Content

บุญนริศ สายสุม่ ภูษิตา อินทรประสงค์ จรรยา ภัทรอาชาชัย ชาญวิทย์ ทระเทพ

Abstract

ABSTRACT

The research was cross-sectional study. The sample in this research consists of Health Centers in District 2 which are Chainart, Lopburi, Singburi, and Ang-Thong and Health Centers in District 18 which are Kamphaengphet, Pijit, Nakhonsawan, and Uthaithani.Data collection was done using a questionnaire to collect data from 400 health centers. Data collection since 20 October - 19 December 2552. The results showed that health center leaders perceived the overall performance of health centers to be at a high level 57.8%. Overall traits of the leaders were at a high level 65.3%. The ability of health center management was at a good level 54.4% and support from the contracting unit for primary care organization was at a good level 73.9%. The abilily of management and the traits of the health center leaders affecting health center performance effectiveness as perceived by health center leaders. The results recommended that administrators should give priority to management ability and leadership traits rather than supporting resource management. Therefore, the orientation of provincial and district public health office teams should have assessments of management ability and leadership traits with the performance result.

Key words: health center performance effectiveness, leadership traits, management ability, support from contracting unit for primary care, health center leaders

Article Details

Section
นิพนธ์ต้นฉบับ