การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Main Article Content

ราตรี ธรรมคำ

Abstract

Comparative Study of Student Learning Achievement of Mahidol Quota Admission and Center Admission: Case Study Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง (Admission) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ถึง 2557 จานวนทั้งสิ้น 313 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาทั้งสองประเภทการรับเข้า วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ระบบมหิดลรับตรง และระบบกลางในแต่ละปีการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างรายคู่ ทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 มีความแตกต่างจากปีการศึกษาอื่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 และ 2557 มีแนวโน้มลดลงจากปีการศึกษา 2553-2555 ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

Article Details

Section
Research Articles