Cover Image

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์, ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี

Abstract


การจัดการขยะเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อการอยู่อย่างยั่งยืน การใช้แนวคิดแบบรวมองค์ประกอบมหาวิทาลัย (whole-of-university approach) สามารถช่วยสร้างความยั่งยืนในมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการความรู้จากฝ่ายการศึกษางานวิจัยและงานปฏิบัติการ แต่กรอบความคิดนี้ไม่ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การศึกษานี้ได้สำรวจบทบาทของนักศึกษาในการปรับการออกแบบถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้กรณีศึกษาจากงานกลุ่มในวิชา ICNS257 Environmental Issues (เทอม 3/2558-2559) นักศึกษาได้ใช้ผลการศึกษาและผลการวิเคระห์จากงานกลุ่มเพื่อพัฒนาคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจัดการขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ และได้นำเสนอผลงานให้กับเจ้าหน้าที่และอาจารย์ จากการศึกษานี้พบว่า การมีส่วนร่วมของนักศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการแยกขยะและการสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นจึงเสนอให้ดัดแปลงแนวคิดแบบ whole-of-university approach เพื่อรวมนักศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ใช่เป็นเพียงผลผลิตของความยั่งยืนในมหาวิทยาลัย 


Full Text:

PDFงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา 
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170