การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Main Article Content

ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์

Abstract

บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยทำการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร   ด้วยกระบวนการนำขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานเกิดผลพลอยได้ประเภทปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงขยะ  (Refuse-Derived Fuel, RDF)  กับ ต้นทุนต่อหน่วยในการส่งขยะไปกำจัดภายนอกโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้ทำการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2556 ถึง กันยายน 2559 (34 เดือน) เพื่อนำมาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และประเมินข้อดีของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรมีค่าเท่ากับ 1,838.14 บาทต่อตัน  และต้นทุนต่อหน่วยในการส่งขยะไปฝังกลบภายนอก เท่ากับ 1,585.71 บาทต่อตัน ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรมีค่าสูงกว่า 252.43 บาทต่อตัน  แต่การมีโรงจัดการขยะแบบครบวงจรภายในมหาวิทยาลัยช่วยส่งผลดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ จำนวน 17,428.606 tCO2e หรือ 5.973 tCO2e/ตัน-ขยะรวม  มีรายได้จากการดำเนินงาน และเป็นสถานที่สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนต่อไป

Article Details

Section
Research Articles