วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research)

      วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R ) เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนแนวปฏิบัติใหม่ๆรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม

     วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) ตระหนักถึงการควบคุม และบริหารจัดการคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีการควบคุมคุณภาพของบทความ (Journal Quality Evaluation) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความและตัดสินบทความก่อนรับรองให้เผยแพร่ โดยเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal) 

ISSN 2392-568X (online)
ISSN 2392-5671 (print)


 

"ศูนย์ TCI จะทำการปรังปรุงการใช้งานระบบ ThaiJo ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560  เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่ (ThaiJo2) และ จะเปิดใช้งานระบบ ThaiJo2 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560  ทั้งนี้หากท่านมีปัญหาในการใช้งาน หรือ ไม่สามารถส่งบทความผ่านระบบได้ สามารถติดต่อที่อีเมล supalak.waa@mahidol.ac.th ขออภัยในความไม่สะดวก"

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิดและผลงานวิชาการที่เกิดจากการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในแนวทางที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฏี ตลอดจนการแนวปฏิบัติใหม่ๆ
  3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และส่งเสริมพฤติกรรมด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กำหนดออก      ปีละ 1 ฉบับ ทุกเดือนสิงหาคม

Indexed in    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม 2

 

 News:  

 pr-call-for-paper_500

 


Vol 4 (2017): JOURNAL OF PROFESSIONAL ROUTINE TO RESEARCH

Table of Contents

Research Articles

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล PDF
ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์, ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี 1-8
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล PDF
ราตรี ธรรมคำ 9-17
การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล PDF
เอื้อมเดือน แก้วสว่าง, ภคพร พุทธโกษา 18-27
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA PDF
จารุวรรณ มั่นอ่ำ, ณัฐนี วรยศ, ณัฐ วรยศ 28-38
การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) PDF
ธนาคาร คุ้มภัย, สุชาดา ไชยสวัสดิ์ 39-45
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี PDF
ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์ 46-55
การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล PDF
สุมาลี แสงสว่าง, ปิยนุช รัตนกุล 56-66
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล PDF
คำรณ โชธนะโชติ 67-75
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาด 8 กิโลวัตต์และความเป็นไปได้ของการขยายระบบ PDF
กันต์ ปานประยูร 76-86
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล PDF
กันต์ ปานประยูร 76-86