วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R ) เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนแนวปฏิบัติใหม่ๆรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม

     วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) ตระหนักถึงการควบคุม และบริหารจัดการคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีการควบคุมคุณภาพของบทความ (Journal Quality Evaluation) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน /บทความเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ  อ่านบทความและตัดสินบทความก่อนรับรองให้เผยแพร่ โดยเป็นการประเมินแบบ Double blinded peer-review  และเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal) 

ISSN 2392-568X (online)
ISSN 2392-5671 (print)

Vol 5 (2018): Journal of Professional Routine to Research

Journal of Professional Routine to Research

Published: 2018-08-01

บทบรรณาธิการ

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)

การพัฒนารูปแบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน (PA) ออนไลน์

อารี อยู่ภู่, วรพจน์ สำราญทรัพย์, สิริวรรณ ดิษทรัพย์

46-53

View All Issues

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิดและผลงานวิชาการที่เกิดจากการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในแนวทางที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฏี ตลอดจนการแนวปฏิบัติใหม่ๆ
  3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และส่งเสริมพฤติกรรมด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กำหนดออก      ปีละ 1 ฉบับ ทุกเดือนสิงหาคม

Indexed in    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม 2

 

 News: