Journal of Professional Routine to Research

Published: 2018-08-01

บทบรรณาธิการ

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)

การพัฒนารูปแบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน (PA) ออนไลน์

อารี อยู่ภู่, วรพจน์ สำราญทรัพย์, สิริวรรณ ดิษทรัพย์

46-53