Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3 (2016): Journal of Professional Routine to Research The Satisfaction and Important Levels of Services for Using Stadium and Sport Complex at Salaya Campus, Mahidol University Abstract   PDF
ธัญลักษณ์ หงษ์โต, ยุวดี วงค์ใหญ่
 
Vol 2 (2015): Journal of Professional Routine to Research การตรวจยาขับปัสสาวะโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวและแมสสเปกโทรมิเตอร์ Abstract   PDF
รุ่งกานต์ ภู่ตระกรณ์ชัย, มรกต แก้วกล่ำ, ธาริณี อินทอง, ธนิต คูสำราญ, สุพรชัย กองพัฒนากูล
 
Vol 4 (2017): JOURNAL OF PROFESSIONAL ROUTINE TO RESEARCH การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
คำรณ โชธนะโชติ
 
Vol 4 (2017): JOURNAL OF PROFESSIONAL ROUTINE TO RESEARCH การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเทคนิค O-LCA Abstract   PDF
จารุวรรณ มั่นอ่ำ, ณัฐนี วรยศ, ณัฐ วรยศ
 
Vol 1 (2014): Journal of Professional Routine to Research การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ Abstract   PDF
อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา, คำรณ โชธนะโชติ
 
Vol 1 (2014): Journal of Professional Routine to Research การพัฒนาทิศทางงานวิจัยในองค์การโดยใช้เทคนิค ZOPP และ Force Field Analysis Abstract   PDF
ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ, สวัสดิรักษ์ ใสงาม
 
Vol 1 (2014): Journal of Professional Routine to Research การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน Abstract   PDF
วิลินธร ชูโต, ศิรินพัชร จามรดุสิต
 
Vol 4 (2017): JOURNAL OF PROFESSIONAL ROUTINE TO RESEARCH การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนิสัยการปฏิบัติอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาวิวัฒนาการถังขยะที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
ฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์, ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี
 
Vol 2 (2015): Journal of Professional Routine to Research การวิเคราะห์จำนวนวันนอน ค่าเสียโอกาส และคุณภาพการดูแล ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Abstract   PDF
วรณัน ประสารอธิคม, ธันย์ สุภัทรพันธ์, หทัยกร กิตติมานนท์
 
Vol 4 (2017): JOURNAL OF PROFESSIONAL ROUTINE TO RESEARCH การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Abstract   PDF
ภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสฏฐ์
 
Vol 4 (2017): JOURNAL OF PROFESSIONAL ROUTINE TO RESEARCH การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
สุมาลี แสงสว่าง, ปิยนุช รัตนกุล
 
Vol 2 (2015): Journal of Professional Routine to Research การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวินิจฉัยโรคจากการใช้เครื่องมือ Direct Ophthalmoscope โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วย Moodle Abstract   PDF
มธุวัลย์ ศรีคง, ปรัชญนันท์ นิลสุข, นพพล เผ่าสวัสดิ์
 
Vol 1 (2014): Journal of Professional Routine to Research การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล, ยุพิน ยังสวัสดิ์, ณิภาภัส อินทรกำแหง, ดารินทิพย์ ปัญญาพีรกิจกุล, นิภาพร เดชะ, ตะวัน ละม้ายแข
 
Vol 4 (2017): JOURNAL OF PROFESSIONAL ROUTINE TO RESEARCH การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรงและระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
ราตรี ธรรมคำ
 
Vol 4 (2017): JOURNAL OF PROFESSIONAL ROUTINE TO RESEARCH การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) Abstract   PDF
ธนาคาร คุ้มภัย, สุชาดา ไชยสวัสดิ์
 
Vol 3 (2016): Journal of Professional Routine to Research การสำรวจความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว Abstract   PDF
สายสุนีย์ เบ็ญจโภค
 
Vol 4 (2017): JOURNAL OF PROFESSIONAL ROUTINE TO RESEARCH การส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม KAFE 4 ART : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
เอื้อมเดือน แก้วสว่าง, ภคพร พุทธโกษา
 
Vol 1 (2014): Journal of Professional Routine to Research การเปรียบเทียบสมรรถภาพการสืบสายพันธุ์หนูเม้าส์เลือดชิด 3 สายพันธุ์ (BALB/cMlac, C57BL/6Mlac และ DBA/2Mlac) ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย Abstract   PDF
พรรัตนา ช่อมณี, อภิสิทธิ์ เหล่าสันติสุข, วสันต์ แก้วมณี, กาญจนา เข่งคุ้ม, ธนพร พิณพาทย์
 
Vol 1 (2014): Journal of Professional Routine to Research การแยกและการวิเคราะห์ลักษณะของสาร 3β-lup-20(29)-en-3-ol (Lupeol) จากส่วนใบและกิ่งของต้น Diospyros phuketensis Phengklai Abstract   PDF
ณัฐพัชร์ สังเฉวก, สุทธิพร พิกุลทอง
 
Vol 2 (2015): Journal of Professional Routine to Research การใช้ประโยชน์พื้นที่ในอาคาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555 Abstract   PDF
ชฎาพร ประสพถิ่น, เอมอร พิทยายน
 
Vol 4 (2017): JOURNAL OF PROFESSIONAL ROUTINE TO RESEARCH คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
กันต์ ปานประยูร
 
Vol 3 (2016): Journal of Professional Routine to Research ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการบริการจัดทาข้อสอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Abstract   PDF
นิตยา บุญปริตร
 
Vol 1 (2014): Journal of Professional Routine to Research ความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
เอมอร พิทยายน
 
Vol 1 (2014): Journal of Professional Routine to Research ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารในองค์การและการสนับสนุนทางสังคม ที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
โกเมศ จันทร์เจริญ
 
Vol 2 (2015): Journal of Professional Routine to Research ประสิทธิผลผลการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Moodle สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (กรณีศึกษาวิชา วกกฬ 217 การนำเสนอสารสนเทศทางการกีฬา ปีการศึกษา 2556) Abstract   PDF
สุรชาติ อาจทรัพย์, ศิรประภา ขันคำ, อภิภู สิทธิภูมิมงคล
 
1 - 25 of 35 Items 1 2 > >>