วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจหรือผู้เกี่ยวข้อง

Vol 8 No 1 (2561): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

Published: 2018-07-03

หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

จุฑารัตน์ บันดาลสิน, ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย, วิภาวรรณ นำศรีเจริญกุล, สุปราณี ภู่ระหงษ์, ชัยธวัช ตนตรง

159--175

กลยุทธ์การจัดการเรียนรวมอย่างมีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, พรเทพ เสถียรนพเก้า, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

176-192

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองในวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครู

ศิริกาญจน์ บวรวิศวยศ, จิตรา ดุษฏีเมธา, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล

242-259

View All Issues

Indexed in tci