วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

Kasem Bundit Engineering Journal (KBEJ) is fully peer reviewed and dedicated to disseminate academic and research as well as the engineering knowledge of independent academics, researchers, and engineers. Moreover, KBEJ is expected to be a connection between Kasem Bundit University and society in order to disseminate engineering knowledge to be the base lead to further development of engineering.

KBEJ is scheduled to publish three issues per year. (January - April, May – August, and September - December)

 

Vol 8 No 2 (2018): May-August 2561

Published: 2018-09-08

THERMOCHROMIC MATERIALS FOR REFLECTIVE COATING

Phatcharee Phoempoon, Weerachai Sangchay, Lek Sikong

68-76

FULLY AUTOMATED DISKLESS DEPLOYMENT FOR UNIVERSITY’S LAB

Suphanchai Punthawanunt, Sutapat Sappajak, Yusaku Fujii

104-116

การจำลองระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนภายในอิฐทนไฟ

ประยูร จอมหล้าพีรติกุล, อาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกุล

143-157

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกสายทางในจังหวัดอุดรธานี เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าโดยรถไฟทางคู่

ชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม, โกศล จันมนฑา, นรินทร์ เอื้อศิริวรรณ, อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ

249-265

View All Issues

Indexed in tci