วารสารเกื้อการุณย์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัยและประสบการณ์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลของประชาคมอุดมศึกษาทางการพยาบาลและเพื่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพพยาบาล

Vol 23 No 2 (2016): July-December

Published: 2018-10-06

Early Childhood Caring in the Child Care Centers in the Hospitals of Bangkok Metropolitan Administration

วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา, สุปรีดา มณิปันตี

51-68

The Development of a Diabetic Care System in Kuchan Health Promoting Hospital, Kham Khuean Kaeo District, Yasothon Province

ธนาฒย์ อามาตย์มุลตรี, ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล, อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน

69-85

Effect of Lean Thinking Implementation upon Service Time at Sa-nga Nilwarangur Peritoneal Dialysis Unit, Siriraj Hospital

ปภัชญา หนูสลุง, ปิยธิดา ตรีเดช, วงเดือน ปั้นดี, สุชาย ศรีทิพยวรรณ

104-119

The Effect of Empowerment Program Through Participatory Management for Aedes larvae Control of Household Leaders: a Case Khao Chakan Subdistrict, Khao Chakan District, Sa kaeo Province

มัญช์ณณิชา แสงโพธิ์คัมภ, กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ, วรากร เกรียงไกรศักดา

135-148

Competencies for Professional Nurses in Long Term Care Institution for The Elderly People

สุธาสินี ช่วยใจดี, สุวิณี วิวัฒน์วานิช, จิราพร เกศพิชญวัฒนา

183-198

The Study of Professional Background and Leadership Characteristic of Frontline Nurse Managers in Medical Centers, Ministry of Public Health*

อุดมลักษณ์ สุมขุนทด, สุวิณี วิวัฒน์วานิช

217-231

Impact factors of Cervical Cancer Screening in Muslim Womenat Nongjok District, Bangkok

คเณศพร เตชะเสาวภาคย์, จันทรา คงลำพันธ์

232-247

Cessation of Repeated Amphetamine Addiction: A Case Study of Rehabilitated Persons in Behavior Modification Camp by the Therapeutic Community Method

ชาตรี ชัยนาคิน, ชาตรี ประชาพิพัฒ, อารี พุ่มประไวทย์

248-262

View All Issues

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม