บทบรรณาธิการ

วารสารเกื้อการุณย์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 24 บรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับคุณภาพของวารสารให้อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 อย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาให้วารสารเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ บรรณาธิการและทีมงานขอขอบคุณในความร่วมมือและความไว้วางใจจากทุกท่านที่เป็นสมาชิกวารสารเกื้อการุณย์และให้เกียรติส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยมายังวารสารเกื้อการุณย์จำนวนมาก ทำให้ทีมงานมีโอกาสเผยแพร่ผลงานของทุกท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพทางการพยาบาลและการศึกษาทางการพยาบาลให้ยั่งยืนตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์
บรรณาธิการ

Published: 2018-02-08

Relationships between Pain, Sleep Quality, Depressive Symptoms, and Fatigue in Post Stroke Patients

อวยพร สวัสดี, สุนิดา ปรีชาวงษ์, ชนกพร จิตปัญญา

7-22

Factors Related to Protection Motivation Theory and Breast Cancer Prevention Behavior among Teachers in Provincial School, Central Region

สุชาดา นนทะภา, สุชาดา นนทะภา, รุ้งระวี นาวีเจริญ

23-35

Relationship between Selected Factors and Life Congruence of Student Nurses, Faculty of Nursing, Saint Louis College

สุภาวดี เครือโชติกุล, รัชณีย์ ป้อมทอง

36-50

Factors Affecting the Health Promotion Behaviors of Professional Nurses in Faeulty of Medicine, Vajira Hospital, Navamindradhiraj University

นนทชา วิมลวัฒนา, ทิพาพันธุ์ สังฆะพงษ์, รัตนา ปานเรียแสน

67-81

The Development of Competency Scale for Head Nurses, Vajira Hospital

จารุพรรณ ลีละยุทธโยธิน, จารุพรรณ ลีละยุทธโยธิน

98-112

Ethical Decision-making in Nursing Care at High Risk for Ethical Complaints of Professional Nurses in Private Hospitals

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, นวรัตน์ สุทธิพงค์, ฐิตารีย์ ศรีหาเวช, อุมาสวรรค์ ชูหา

113-129

Efficiency of Computer Assisted Instruction on Physical Examination of the Neonatal by Using English Language for Nursing Students

วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์, อัญชลี จิตราภิรมย์

130-144

Health Literacy in Diabetic Adult: Experience of Diabetic Patient and Perspective on Health Literacy

อารยา เชียงของ, พัชรี ดวงจันทร์, อังศินันท์ อินทรกกำแหง

162-178