ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
เผยแพร่แล้ว: 2018-09-11

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูเล่มทุกฉบับ

กระบวนการ Review
>> บทความทุกเรื่องจากผู้นิพนธ์ภายในหน่วยงานที่จัดทำวารสารและลงตีพิมพ์ในวารสาร ได้ถูกประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ภายนอกหน่วยงานและไม่มีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์ จำนวน 2-3 ท่าน
>> บทความทุกเรื่องจากผู้นิพนธ์ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารและลงตีพิมพ์ในวารสาร ได้ถูกประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ภายในและภายนอกหน่วยงาน จำนวน 2-3 ท่านและไม่มีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์
>> บทความและแนวคิดใดๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน