การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดทำแผนพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม

Main Article Content

สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย ไพโรจน์ สถิรยากร พิสิฐ เมธาภัทร

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดทำแผนพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้มีหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา ระยะเวลาของการฝึกอบรม จำนวน 3 วันทำการผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจำนวนโดยเฉลี่ย 20 คน ผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดทำแผนพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 8 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างเครื่องมือหาความต้องการจำเป็น 2) ขั้นตอนการหาความต้องการจำเป็น 3) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 4) การวางแผนระยะยาว 5) การวางแผนระยะกลาง 6) การวางแผนปฏิบัติการ 7) การเขียนโครงการ 8) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม คือแบบจำลองแบบซิปในการประเมินหลักสูตร พบว่าการประเมินบริบท เพื่อหาหลักการและเหตุผลในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สำหรับใช้กำหนดสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับสภาพจริงของหลักสูตรฝึกอบรม ส่วนการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องโดยรวมของแบบประเมินมีความสอดคล้องกันสูง ส่วนการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดทำแผนพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมโดยนำหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มทดลอง พบว่าประสิทธิภาพของชุดหลักสูตรฝึกอบรม (E1/E2) ด้านทฤษฎีเท่ากับ87.42/85.56 ส่วนด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 84.37การประเมินกระบวนการ ผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 86.93/85.69 ผลคะแนนภาคปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 85.48 การประเมินผลผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิผลการจัดทำแผนพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมมีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90.03 การจัดทำแผนพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32

คำสำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำแผนพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม

 

Abstract

The research on ‘The Development of a Teacher Training Curriculum for Improving Technical Teacher Plan’ has been implemented on the intended group including staffs responsible for human resource development in vocational educational institutes in Phetchaburi Province. The training duration was 3 days with the average number of 20 trainees per class on 8 topics: 1) The construction of needs assessment form, 2) The study of needs analysis, 3) Human resource development plan, 4) Long term planning, 5) Medium term planning, 6) Operation planning, 7) Project writing, and 8) The development of training curriculum,by adapting CIPP Model of Daniel L. Stufflebeam to evaluate the effectiveness of the training curriculum.The research results indicated that the IOC value was high with the effectiveness values on theoretical study equaled 87.42/ 85.56 while the practical aspect was 84.37.The process evaluation of the training curriculum was 86.93/ 85.69 with the average practical aspect of 85.48%. The product evaluation on writing the technical teacher development plan was at the average of 90.03% with high satisfaction of 4.32.

Keywords: Training Curriculum, Technical Teacher Development Plan

Article Details

Section
บทความวิจัย