การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกับวิธีการสอนปกติในวิชาหลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

Main Article Content

อนันท์ คัมภิรานนท์ ภูสิทฐ บวรวัฒนดิลก

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกับวิธีการสอนปกติ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักร่วมกับการประเมินตามสภาพจริงที่ใช้รูบริคส์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2552 และภาคเรียน ที่ 1/2553 จำนวน 40 คนโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ ในภาคเรียนที่ 1/2552 และกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในภาคเรียนที่ 1/2553 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินตามสภาพจริงที่ใช้รูบริคส์ (Rubrics) และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ใช้สถิติ คือการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระจากกัน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละค่าความเชื่อมั่น ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเที่ยงตรง ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักที่ได้พัฒนาขึ้น จะมีอยู่ 3 ขั้นตอนคือ 1) วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2) กระบวนการคิดที่เน้นความสามารถด้านสารสนเทศ และ 3) แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยประยุกต์มาจากแนวคิดของฟอกซ์ร่วมกับการประเมินตามสภาพจริงที่ใช้รูบริคส์ ซึ่งมีผลทำให้นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีความพึงพอใจด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะความพึงพอใจด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รูบริคส์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

Abstract

The objectives of this research were to compare the learning achievement of students treated with student centre instructional method and normal classroom teaching method, to develop the student centre instructional model with resource-based learning and authentic assessment using rubrics, and to assess the students’ satisfaction with the developed student centre instructional method. The subjects of this study were Electronics and Telecommunication Engineering students and Electrical Engineering students, Faculty of Technical Engineering, Rajamangala University of Technology, Nonthaburi Center. Forty students enrolled in Principles of Vocational and Technical Education course, semester 1/2009 and 1/2010.Simple random sampling technique was used to obtain the samples. They were divided into 2 groups; a control and an experimental groups. The control group was taught with normal classroom teaching method in semester 1/2009 while the experimental group was treated with the student centre instructional method in semester 1/2010. Questionnaire, authentic assessments, and achievement test were used to collect the data. Independent t-test, means, standard deviation,and percentage were employed to analyze the data.Reliability, difficulty and discrimination of the test were investigated. The developed student centreinstructional method consisted of three main parts:1) student centered instructional method, 2) Thinking process focusing on IT skills, and 3).varieties of datasources. Fox’s concept and authentic assessment with rubrics were adapted in this study. It was found that students treated with the student centre instructional method gained higher learning achievement than those studying with normal classroom teaching method at the statistical significance level of .05. The assessment of the students’ satisfaction showed that the students were highly satisfied with the developed students centre instructional method as a whole and in all aspects.Specifically, the highest satisfaction was placed on the instructor’s characteristics.

Keywords: Student Centre Instructional Method,Rubrics, Learning Achievement

Article Details

Section
บทความวิจัย