ที่ปรึกษา              1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง   (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
                             2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส  กลิ่นหนู  (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
บรรณาธิการ
                             1.อาจารย์ ดร.อนันต์  แก้วตาติ๊บ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
กองบรรณาธิการ
                             1.ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                             2.ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                             3.รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                                  มหาวิทยาลัยมหิดล
                             4.รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                             5.รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                             6.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่าย เซี่ยงฉี                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                             7.อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
                             8.อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
                             1.ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี
                             2.นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีพรม
                             3.นางอัจฉรา สินไชยกุล
                             4.นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม
                             5.นายเจนณรงค์ ยศมูล