ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารการวิจัยกาสะลองคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทควาปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทาง การศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้ผ่านกระบวนการการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา (peer review) ทั้งภายในและภายนอกอย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน และวารสารการวิจัยกาสะลองคำยังเป็นวารสาร (กลุ่มที่ 2) ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

2018-10-04

กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2561) เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาครบตามจำนวนแล้ว จึงจะเปิดระบบรับบทความตั้งแต่ มกราคม 2562 เป็นต้นไป