วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะทำการย้าย Server ไปยัง TCI
กรณีบทความส่งก่อนวันที่ 28 กันยายน 2560 ยังใช้ระบบเดิม จนกว่าจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และจะทำการปิดระบบต่อไป สามารถเข้าระบบเดิมได้ที่ http://www.law.nu.ac.th/lawnujournal11/index.php/journals และกรณีที่ส่งหลังวันที่ 28 กันยายน 2560 ให้เข้าใช้ระบบใหม่ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal/index 
ทั้งนี้ ศูนย์ TCI จะทำการปิดการใช้งานระบบ ThaiJo ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่ โดยระบบใหม่ (ThaiJo2) นี้จะยังคงใช้ URL เดิม คือ www.tci-thaijo.org และ ศูนย์ฯ จะเปิดใช้งานระบบ ThaiJo2 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

Vol 10 No 1 (2560): มกราคม - มิถุนายน 2560

บทบรรณาธิการ

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารวิชาการทางด้านกฎหมายที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center) และในขณะนี้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) ด้วยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย รวมทั้งผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพทางด้านกฎหมายมีช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างกันได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น บทความวารสารนิติศาสตร์ฉบับนี้ ประกอบไปดว้ย บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยมีเนื้อหาสาระที่หลากหลายประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบทความหลายฉบับได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ประโยชน์มากขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในวารสารฉบับนี้

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านพิจารณาอ่านบทความ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไข ปรับปรุงบทความเพื่อให้บทความในวารสารฉบับนี้
มีความสมบูรณ์มากขึ้นและในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ได้มีส่วนผลักดันให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาตามลำดับและพร้อมเป็นวารสารกฎหมายที่เข้าไปสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียนในโอกาสต่อไป

Published: 2017-07-01

View All Issues

toauthor21_600

การส่งต้นฉบับออนไลน์

  • ผู้ส่งบทความจะต้องกรอกสมัครสมาชิกในระบบสมัครในระบบ ให้ครบถ้วน
  • หากได้รับการยืนยันจากระบบเรียบร้อยแล้วให้เข้าระบบ
  • ต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อบอกรับวารสาร ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิก
  • ต้องส่งแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์พร้อมลงลายมือชื่อ และจัดส่งมายังบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • ทำการส่งบทความออนไลน์บนระบบ

วัตถุประสงค์ (Aims)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการสงเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งต้องการยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ขอบเขต

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายต่างประเทศ เป็นต้น

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ และในปีที่ 9 พ.ศ.2559 จะเปลี่ยนวาระการออกเป็น เดือน มกราคม - มิถุนายน และ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

แนวปฏิบัติการนำเสนอบทความ

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการจัดทำวารสารหนังสือกฎหมายคณะนิติศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะนิติศาสตร์ ดังนี้

1. บทความที่เขียนต้องเป็นไปตามรูปแบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

2. หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาด หรือ ความไม่สมบูรณ์ในรูปแบบของบทความ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้เขียน เพื่อทำการแก้ไขบทความ ในกรณีที่จัดเตรียมถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบูรณ์ของรูปแบบจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคุณค่าและความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทความดังกล่าวต่อไป

3. ประเภทของบทความ บทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่มีลักษณะเกี่ยวกับนิติศาสตร์ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
3.1 บทความทางวิชาการโดยทั่วไป เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย ความนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป จำนวนไม่เกิน 20 หน้า
3.2 บทความวิจัย เป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) จำนวนไม่เกิน 25 หน้า

4. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น

5. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอนที่กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดไว้

6. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความแล้วหากไม่สามารถตีพิมพ์ได้ทัน ในฉบับปัจจุบันแล้ว กองบรรณาธิการจะนำบทความตีพิมพ์ในฉบับต่อไป โดยพิจารณาตามลำดับของการส่งบทความ

Indexed in tci