วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินมาตรฐานทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิตามระบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพของวารสารกฎหมายไทย ในส่วนของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มีประโยชน์ทางวิชาการหลายเรื่อง อีกทั้งยังมีบทความที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับสังคมได้จริง คือ บทความเรื่อง แนวคิดทางกฎหมายเพื่อการจัดการปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก บทความดังกล่าวเกิดจากการวิจัยทางสังคมโดยใช้พื้นที่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานในการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยมาแก้ปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ยังสามารถนำผลการวิจัยมาขยายผลเพื่อปรับใช้เป็นรูปแบบในการแก้ปัญหาความไร้รัฐไร้สัญญชาติในพื้นที่อื่นๆ ได้อีกต่อไป การพัฒนางานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นเป้าหมายที่สำคัญเป้าหมายหนึ่งที่กองบรรณาธิการจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานทางวิชาการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านพิจารณาบทความ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาของบทความให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบรรณาธิการและคณะทำงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาวารสารต่อไป เพื่อยกระดับวารสารกฎหมายของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นสื่อมาตรฐานสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่านต่อไป

Published: 2018-06-20