วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer-reviews) จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ

          วารสารศิลปศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

2016-08-16

ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ทุกแขนง ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์

การจัดเตรียมบทความส่งตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์สามารถดูรายละเอียดได้ กด more...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  0-2696-5223 

Vol 17 No 2 (2017): July - December (ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

Published: 2017-12-27

บทบรรณาธิการ

จันทิมา อังคพณิชกิจ

อิทธิพลของอัตราจังหวะเพลงต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง

เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล, โมนิล เตชะวชิรกุล, ปิ่นอนงค์ ทองสุข, พิพัฒน์ ผลวิมลธรรม, มธุริน วโรกร, อัญวีณ์ พิมลกิตติรัตน์, เอกลักษณ์ งามศิริจิตร

20-34

การวิเคราะห์ระบบตัวอักษรเบรลล์ไทย

วีรชัย อำพรไพบูลย์, วิโรจน์ อรุณมานะกุล

35-58

View All Issues