ที่ปรึกษา Advisory board

คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Dean, Faculty of Liberal Arts,  Thammasat University
   
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Professor Emeritus Dr. Pranee Kullavanijaya Chulalongkorn University
   
Professor Dr. Suzanne Wong Scollon Geosemiotics, Seattle, USA
   
ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิริกาญจน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Professor Dr. Pataraporn Sirikanchana Thammasat University

 

 

บรรณาธิการ  Editor 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Assistant Professor Dr. Jantima Angkapanichkit Thammasat University

 

 

กองบรรณาธิการ  Editorial Board 

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Professor Dr. Budsaba Kanoksilapatham Silpakorn University
   
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Professor Dr. Watchara Ngamjitcharoen Thammasat University
   
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Associate Professor Dr. Patcharin Sirasoontorn Naresuan University
   
รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
Associate Professor Dr. Sorabud Rungrojsuwan Mae Fah Luang University
   
รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Associate Professor Dr. Sirajit Dejamonchai  Thammasat University 
   
Associate Professor Dr. Peter Vail National University of Singapore 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Assistant Professor Dr. Savitri Gadavanij National Institute of Development Administration (NIDA)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Assistant Professor Dr. Suthasinee Piyapasoontara  Thammasat University
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Assistant Professor Dr. Supath Kookiattikoon Ubon Ratchathani University
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยันติ์ ปานเล่ห์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Assistant Professor Dr. Suriyan Panlay  Thammasat University 
   
Assistant Professor Dr. Kyung Eun Park Hankuk University of Foreign Studies, South Korea
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี โหละสุต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Assistant Professor Maytawee Holasut Thammasat University
   
Dr. Wei-Yung Wang National Cheng Kung University, Taiwan
   
อาจารย์ ดร.ปรีดี หงษ์สต้น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Dr. Preedee Hongsaton Thammasat University 
   
Dr. Andrew Jocuns  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์