ที่ปรึกษา Advisory board

 
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
  Dean, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University  
     
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Professor Emeritus Dr. Pranee Kullavanijaya Chulalongkorn University
     
  ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิริกาญจน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Professor Dr.Pataraporn  Sirkanchana Thammasat University
     
 บรรณาธิการ  Editor   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Assistant Professor Dr. Jantima Angkapanichkit      
Thammasat University
     
 กองบรรณาธิการ  Editorial Board   
  ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Professor Dr. Watchara Ngamjitcharoen     
Thammasat University
     
  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร   มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Associate Professor Patcharin Sirasoonthorn 
Naresuan University
     
  Associate Professor Dr. Peter Vail   National University of Singapore
     
  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Associate Professor Dr. Sirajit Dejamonchai Thammasat University
     
  รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  Associate Professor Dr. Sorabud Rungrojsuwan 
Mae Fah Luang University
     
  Associate Professor Dr. Peter Vail  
National University of Singapore
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม      มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Assistant Professor Dr. Somchai Sumniengngam 
Silpakorn University
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  Assistant Professor Dr. Savitri Gadavanij  
National Institute of Development Administration (NIDA)
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Assistant Professor Dr. Suthasinee Piyapasoontara Thammasat University
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  Assistant Professor Dr. Supath Kookiattikoon Ubon Ratchathani University
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยันติ์ ปานเล่ห์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Assistant Professor Dr. Suriyan Panlay    
Thammasat University
     
  Assistant Professor Dr.Kyung Eun park Hankuk University of Foreign Studies, South Korea
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี โหละสุต         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Assistant Professor Maytawee Holasut  Thammasat University
     
  Dr.Wei-Yung Wang      National Cheng Kung University, Taiwan
     
  Dr. Andrew Jocuns        Thammasat University
     
  อาจารย์ ดร.ปรีดี หงษ์สต้น   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Dr. Preedee Hongsaton  
Thammasat University