องค์กรระหว่างประเทศกับการสร้างอัตลักษณ์ข้ามชาติ: ข้อถกเถียงเชิงทฤษฏี

Main Article Content

จุฬาพร เอื้อรักสกุล

Abstract

บทคัดย่อ


บทความนี้ต้องการสำรวจข้อถกเถียงเชิงทฤษฏีบางประการที่มุ่งในประเด็นว่า องค์กรข้ามชาติสามารถสร้างลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นองค์ประกอบการสร้างอัตลักษณ์แบบข้ามชาติได้หรือไม่ และอัตลักษณ์แบบข้ามชาติกับอัตลักษณ์ชาติจะอยู่ร่วมกันได้หรือเป็นคู่แข่งที่แย่งชิงความจงรักภักดีจากมวลชน


ความสนใจของนักวิชาการต่อเรื่องนี้เกิดจากแผนการส่งเสริมอัตลักษณ์ยุโรปของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่สนธิสัญญาสหภาพยุโรปปี 1992 ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงถูกใช้เป็นกรณีศึกษา การศึกษาเรื่องนี้ปรากฏในหลายศาสตร์ วิธีการศึกษาจึงมีหลากหลาย เราสามารถสรุปได้ว่า นักวิชาการมีความเห็นต่างกัน   นักทฤษฏีแนวลัทธิชาตินิยมเห็นว่า องค์กรข้ามชาติขาดลักษณะแทบทั้งหมดที่ประกอบสร้างความเป็นชาติ จึงเป็นไปได้ยากที่จะสร้างอัตลักษณ์ข้ามชาติได้ ในอีกแง่หนึ่ง นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่า การศึกษาอัตลักษณ์ข้ามชาติไม่จำเป็นและไม่สามารถใช้กรอบการศึกษาแนวลัทธิชาตินิยม อัตลักษณ์ยุโรปสามารถสร้างขึ้นจากพื้นฐานที่เน้นความเป็นพลเมืองตราบเท่าที่อัตลักษณ์นี้เน้นเรื่องสิทธิทางกฎหมายและการเมือง


Abstract


This study investigates some theoretical debates on how a transnational organization could possess specific characteristics, instrumentalized for transnational identity construction; and whether transnational and national identities can coexist or remain competitors for popular allegiance.


Scholarly interest in the topic is a result of the European Union’s identity promotion projects particularly since the 1992 European Union Treaty. The EU is used as a case study. The diversity of approaches reflects the diverse scholarly backgrounds. The conclusion of the article notes that scholars have different interpretations on the topic. The nationalist theorists, on the one hand, argue that transnational organizations do not possess most features necessary for identity construction. Other scholars, on the other hand, suggest that the study of transnational identity should not and cannot employ nationalist approaches. Furthermore European identity can be conceived in civic terms, in so far as such a project is based on legal and political rights.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles