อิทธิพลของอัตราจังหวะเพลงต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง

Main Article Content

เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล โมนิล เตชะวชิรกุล ปิ่นอนงค์ ทองสุข พิพัฒน์ ผลวิมลธรรม มธุริน วโรกร อัญวีณ์ พิมลกิตติรัตน์ เอกลักษณ์ งามศิริจิตร

Abstract

บทคัดย่อ


การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราจังหวะของเพลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง ซึ่งวัดจากจำนวนครั้งที่กดเพิ่มขนาดลูกโป่งแล้วลูกโป่งไม่แตกในโปรแกรมวัดแนวโน้มพฤติกรรมกล้าเสี่ยง Balloon Analogue Risk Task (BART) กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 110 คน ที่ต้องผ่านการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง 3 ด้านก่อนเริ่มการทดลอง จากนั้นจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้ได้รับเงื่อนไขอัตราจังหวะเพลงเพียง 1 เงื่อนไขจากทั้งหมด 3 เงื่อนไข (ฟังเพลงอัตราจังหวะช้า จังหวะเร็ว และไม่มีเพลง) กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มจะได้รับคำสั่งให้กดสูบลูกโป่ง กลุ่มเงื่อนไขได้ฟังเพลงจะกดสูบลูกโป่งพร้อมมีเสียงเพลงประกอบ ส่วนกลุ่มไม่มีเพลงจะไม่มีเสียงเพลงประกอบ เมื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวผลการวิจัยพบว่า อัตราจังหวะเพลงที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง และเมื่อทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางชนิดแฟคตอเรียลพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงมีผลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าแม้อัตราจังหวะเพลงจะ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง แต่อิทธิพลของพฤติกรรมเสี่ยงนั้นมีผลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง


Abstract


This experiment investigates the extent music tempo influences risk taking measured by the average number of pumps increasing the balloon size which did not explode in the Balloon Analogue Risk Task (BART). Data were collected from 110 undergraduates of Thammasat University. All participants completed three questionnaires of risk behaviors before the experiment session and then were exposed to three conditions of slow tempo music, fast tempo music and no music tempo, and were instructed to bump the balloons in response to what they heard. Participants pumped the balloons when hearing the various music tempos as well as when there was no sound of music. The results analyzed by One-way ANOVA show that the effect of music tempo is not significant. However, by Independent Factorial ANOVA analysis significant effect is found for risk taking. This implies the influence of risk behavior and not music tempo on risk taking.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles